MEHMET BALiOGLU

Taşınmazların Taksitli Satışlarında Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediyenin sahip olduğu taşınmazların taksitli satışlarının muhasebeleştirilmesinde 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı kullanılmamıştır.
  • Bir yılı aşan taksitli taşınmaz satışları için 227 hesabı kullanılmamıştır.
  • Taksitle satılan taşınmazlardan bir yıldan uzun sürede tahsil edilenlerin 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabında takip edilmemesi nedeniyle 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 2018 yılı mali tablolarında hatalı görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 99. ve 170. maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin 2019 yılı itibarıyla taksitli taşınmaz satışlarının dönemsellik ilkesi dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde muhasebe kayıtlarına alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Rapor Metni

Belediyenin sahip olduğu taşınmazların taksitli satışlarının muhasebeleştirilmesinde 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabının kullanılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 99’uncu maddesinde, 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabının işleyişine ilişkin olarak maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda; satış bedelinden tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlardan bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenlerin bu hesaba; bir yıldan daha uzun bir süre içerisinde tahsili gerekenlerin ise 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik’in 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabının niteliğine ilişkin 170’inci maddesinde;

“Diğer faaliyet alacakları hesabı, mahalli idarelere ait maddi duran varlıkların taksitle satılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili gereken diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Yapılan incelemede, sahip olunan taşınmazların taksitli satış bedellerinin tamamının dönemsellik ilkesi dikkate alınmadan 127 hesabına kaydedildiği fakat bir yılı aşan taksitli taşınmaz satışları için 227 hesabının kullanılmadığı görülmüştür.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Belediyenin taksitle satılan taşınmazlarından bir yıldan uzun sürede tahsil edilecek olanların dönemsellik kavramı

gereğince 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediye mülkiyetindeki taşınmazların taksitli satışında 2018 yılı içerisinde yılı aşan taksitlerin de 127 hesabına kaydedilerek dönemsellik ilkesinin dikkate alınmadığı konu edilmiş olup, 2019 yılı içerisindeki taksitli satışı yapılan taşınmaz işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 99’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde kayıtları gerçekleştirilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından 2019 yılında yapılan taksitli taşınmaz satışlarının dönemsellik ilkesi dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde muhasebe kayıtlarına alındığı ifade edilmekle birlikte bu uygulamaya 2019 yılı itibariyle başlanıldığından yapılan işlemler 2018 yılı mali tablolarını etkilememektedir. Taksitle satılan taşınmazlardan bir yıldan uzun sürede tahsil edilecek olanların 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabında takip edilmemesi nedeniyle 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 2018 yılı mali tablolarında hatalı görünmektedir.