MEHMET BALiOGLU

Taşınmazların Değer Tespitlerinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Belediyenin mülkiyetinde, kullanımında ve tasarrufunda olan taşınmazların değerlemelerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.
 • Tapuda kayıtlı taşınmazların değer tespit çalışmalarının tamamlanmaması.
 • Genel hizmet alanları ve tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların iz bedeli dışında bir bedel üzerinden kayıt altına alınması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik”

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Tapuda kayıtlı olan taşınmazların değerleme çalışmalarının tamamlanması.
 • Genel hizmet alanları ve tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların iz bedeli dışında bir bedel üzerinden kayıt altına alınması uygulamasının sonlandırılması ve bu taşınmazların yasal düzenlemelere uygun olarak değerleme çalışmaları yapılarak kayıt altına alınması.

Rapor Metni

Belediyenin mülkiyetinde, kullanımında ve tasarrufunda olan taşınmazların değerlemelerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.

 1. Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Değer Tespit Çalışmalarının Tamamlanmaması

  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve 5018 sayılı Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yönetmeliğin “Kayıt ve kontrol işlemleri” başlıklı 5 inci maddesine göre; kamu idareleri, mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan taşınmazlarını, miktar ve değer olarak takip etmek amacıyla kayıt altına alacaklardır. Taşınmazların hangi değerler üzerinden kayıt altına alınacağı ise yine 5 inci maddede açıklanmış olup buna göre “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların” maliyet bedeli, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenlerin ise rayiç değer üzerinden kayıtlara alınacağı hüküm altına alınmıştır.

  Yönetmeliğin “Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler” başlıklı geçici 1 inci maddesine göre maliyet bedeli veya rayiç değer üzerinden kayıtlara alınması gereken tapuda kayıtlı olan taşınmazların bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden kayıtlara alınacağı ve fiili envanterlerinin yapılarak 31/12/2017 tarihine kadar değerleme çalışmalarının tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

  İdare mülkiyetinde yer alan tapuda kayıtlı olan taşınmazların kaydının tutulduğu “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu” nun incelenmesi neticesinde; taşınmazların, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 31/12/2017 tarihine kadar yapılması gereken değerleme çalışmalarının yapılmadığı, birçoğunun iz bedeli üzerinden kayıtlarda takip edildiği tespit edilmiştir.

 2. Genel Hizmet Alanları ve Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların İz Bedeli Dışında Bir Bedel Üzerinden Kayıt Altına Alınması