MEHMET BALiOGLU

Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin mevzuat.
  • Belediyenin tapuda kayıtlı taşınmazlarının mevcut kullanım ve muhasebe kayıtlarında yer alan şekli ile tapuda yer alan bilgilerinin uyumlaştırılmaması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin tapuda kayıtlı taşınmazlarının mevcut kullanım ve muhasebe kayıtlarında yer alan şekli ile tapuda yer alan bilgilerini uyumlaştırmak amacıyla çalışma yapması.

Rapor Metni

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde cins tashihi;

“Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Anılan Yönetmelik’in “Genel cins tashihi” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“(1)Kamu idareleri; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.

(2)Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu

yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediyenin tapuda kayıtlı taşınmazlarının mevcut kullanım ve muhasebe kayıtlarında yer alan şekli ile tapuda yer alan bilgilerini uyumlaştırmak amacıyla herhangi bir çalışma yapmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda ilgili birimi tarafından çalışmalara başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda ilgili birim tarafından çalışmalara başlandığı ifade edilip bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir. Bu nedenle söz konusu eksikliklerin giderilmesini takip için konu izlenecektir.