MEHMET BALiOGLU

Taşınmazların Cins Tashihi İşlemlerinin Tamamlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kuruma ait bazı taşınmazların mevcut durumunun tapu kayıtlarıyla uyumlu olmadığı ve cins tashihi işlemlerinin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.
  • Üniversite yerleşkesi içerisinde ve ilçelerde yer alan ve üzerine bina yapılmış olan bazı taşınmazların tapu kayıtlarında halen tarla veya arsa olarak gösterildiği belirlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
  • Yönetmeliğin 4. Maddesinin (b) bendi
  • Yönetmeliğin “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10. Maddesinin 1. bendi
  • Yönetmeliğin “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun kullanımında ve yönetiminde bulunan arazi ve arsalar ile binaların cins tashihi işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince tamamlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Kuruma ait bazı taşınmazların mevcut durumunun tapu kayıtlarıyla uyumlu olmadığı, dolayısıyla cins tashihi işlemlerinin tamamlanmadığı görülmüştür.

Kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin b bendinde; binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işleminin cins tashihi olarak adlandırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinin 1’inci bendinde, kamu idarelerinin mülkiyet, yönetim veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazların mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınacağı ve kamu idarelerinin, taşınmazlarının cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacakları belirtilmiştir.

Yine aynı maddede cins tashihinin, taşınmazın maliki durumunda olan kurumlar tarafından kullanıcı konumunda olan kurumların yazısı üzerine yapılacağı; taşınmazın bizzat malik kurum tarafından kullanılması durumunda ise, bu kurum tarafından tüm işlemlerin yerine getirileceği, hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11’inci maddesinde ise kayıt değişikliği işlemlerinin nasıl yapılacağı maddeler halinde açıklanmıştır.

Ancak, Üniversite yerleşkesi içerisinde ve ilçelerde yer alan ve üzerine bina yapılmış olan bazı taşınmazların mevcut durumunun tapu kayıtlarında halen tarla veya arsa olarak gösterildiği, dolayısıyla tapu kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu sorunu çözmek amacıyla Kurum, 2019 yılı içinde hizmet alımı ihalesine çıkmış, ancak ilk ihalenin iptal edilmesi, ikinci ihaleye de katılan olmaması sebebiyle hedeflenen çalışmalar yapılamamış ve cins tashihi işlemi tamamlanmamıştır.

Kurumun kullanımında ve yönetiminde bulunan arazi ve arsalar ile binaların cins tashihi işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince tamamlanması gerekmektedir.