MEHMET BALiOGLU

Taşınmazların Cins Tashihi İşlemlerinin Tamamlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kuruma ait bazı taşınmazların tapu kayıtları ile fiili durumları arasında uyumsuzluk tespit edilmiştir.
  • Üzerine bina inşa edilmiş bazı taşınmazlar, tapu kayıtlarında hala tarla veya arsa olarak görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
  • Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinin (b) bendi
  • Yönetmeliğin ‘Cins tashihlerinin yapılması’ başlıklı 10’uncu maddesinin 1’inci bendi
  • Yönetmeliğin ‘Kayıt değişikliği işlemleri’ başlıklı 11’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmazların cins tashihi işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Kuruma ait bazı taşınmazların mevcut durumunun tapu kayıtlarıyla uyumlu olmadığı, dolayısıyla cins tashihi işlemlerinin tamamlanmadığı görülmüştür.

Kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin b bendinde; binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işleminin cins tashihi olarak adlandırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinin 1’inci bendinde, kamu idarelerinin mülkiyet, yönetim veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazların mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınacağı ve kamu idarelerinin, taşınmazlarının cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacakları belirtilmiştir.

Yine aynı maddede cins tashihinin, taşınmazın maliki durumunda olan kurumlar tarafından kullanıcı konumunda olan kurumların yazısı üzerine yapılacağı; taşınmazın bizzat malik kurum tarafından kullanılması durumunda ise, bu kurum tarafından tüm işlemlerin yerine getirileceği, hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11’inci maddesinde ise kayıt değişikliği işlemlerinin nasıl yapılacağı maddeler halinde açıklanmıştır.

Ancak uygulamada, Üniversite yerleşkesi içerisinde ve ilçelerde yer alan ve üzerine bina yapılmış olan bazı taşınmazların mevcut durumunun tapu kayıtlarında halen tarla veya arsa olarak gösterildiği, dolayısıyla tapu kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Kurumun kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmazların cins tashihi işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir.