MEHMET BALiOGLU

Taşınmazların Amortismanına İlişkin Hatalı Uygulamaların Bulunması

Rapor Özet

Ana konu

  • Akyurt Belediyesinde bazı taşınmazlara ilişkin amortisman uygulamalarının hatalı olduğu tespit edildi.

Temel bulgular

  • 250.01.02 Arsalar yardımcı hesabında yer alan 16 adet taşınmaz için amortisman ayrıldığı tespit edildi.
  • 252.01.01.07.99 Diğer Binalar yardımcı hesabında yer alan iki adet taşınmaz, 252.01.01.13 Tarımsal Amaçlı Binalar yardımcı hesabında yer alan bir adet taşınmaz ile 252.01.02.07.99 Diğer Binalar yardımcı hesabında yer alan iki adet taşınmazın maliyet bedelleri 34.000,00 TL’den düşük olmasına rağmen muhasebe kayıtlarına girdikleri yılın sonunda tamamen amorti edilmeyip bu taşınmazlar için şimdiye kadar hiç amortisman ayrılmadığı tespit edildi.
  • Tespit edilen bu hatalı uygulamalar sonucu, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının mali tablolarda 215.443,89 TL fazla görünmesine neden olunmaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 202 ve 203’üncü maddeleri
  • 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar” başlıklı 3’üncü maddesi
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kamu idaresi tarafından bulgu konusu taşınmazlara ilişkin amortisman kayıtlarının mevzuatta belirtilen limitler göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.
  • 2018 yılı bilançosunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı hatalı görünmektedir.

Rapor Metni

Akyurt Belediyesi muhasebe programından alınan taşınmazların amortisman bilgilerini içeren duran varlıklar amortisman defteri niteliğindeki raporun incelenmesi sonucunda bazı taşınmazlara ilişkin amortisman uygulamalarının hatalı olduğu tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 202 ve 203’üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının kullanılması gerektiği ve maddi duran varlık hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yıl sonunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar” başlıklı 3’üncü maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe sistemine dahil edilen arazi ve arsaların amortismana tabi olmadığı belirtilmiş olup aynı maddenin ikinci fıkrasında amortisman ve tükenme payına tabi olan duran varlıklar sayılmıştır.

Adı geçen Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te yer alan taşınmazlardan maliyet bedeli 34.000,00 TL’yi aşmayanlar için amortisman oranının %100 olarak uygulanacağı belirlenmiştir. Yani, maliyet bedeli 34.000,00

TL’nin altında olan taşınmazların muhasebe kayıtlarına alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, amortismana tabi olmayan 250.01.02 Arsalar yardımcı hesabında yer alan 16 adet taşınmaz için amortisman ayrıldığı ve 252.01.01.07.99 Diğer Binalar yardımcı hesabında yer alan iki adet taşınmaz, 252.01.01.13 Tarımsal Amaçlı Binalar yardımcı hesabında yer alan bir adet taşınmaz ile 252.01.02.07.99 Diğer Binalar yardımcı hesabında yer alan iki adet taşınmazın maliyet bedelleri 34.000,00 TL’den düşük olmasına rağmen muhasebe kayıtlarına girdikleri yılın sonunda tamamen amorti edilmeyip bu taşınmazlar için şimdiye kadar hiç amortisman ayrılmadığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu hatalı uygulamalar sonucu, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının mali tablolarda 215.443,89 TL fazla görünmesine neden olunmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Taşınmazlara ilişkin amortisman kayıtlarının bazılarında uygulamanın hatalı olduğu tespit edilmiş olup taşınmazlara ilişkin amortisman uygulaması Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklara ilişkin limitler dikkate alınmak suretiyle muhasebe kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından bulgu konusu taşınmazlara ilişkin amortisman kayıtlarının mevzuatta belirtilen limitler göz önünde bulundurularak yapılacağı belirtilmiş olmakla birlikte 2018 yılı içerisinde herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Dolayısıyla, 2018 yılı bilançosunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı hatalı görünmektedir.