MEHMET BALiOGLU

Taşınmazlar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Giderler Hesabına Kaydedilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurum, taşınmazlar için yaptığı değer artırıcı harcamaları ilgili maddi duran varlıklar hesaplarına kaydetmeyerek doğrudan gider olarak kaydetmiştir.
  • Bu durum, mali tablolarda 630 Giderler Hesabı’nın aynı tutarda fazla, ilgili varlık hesaplarının ise eksik görünmesine neden olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 295224 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin (Sıra No: 47) “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 6’ncı maddesi
  • 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 47)

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Taşınmazlar için yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlıklar hesaplarına kaydedilmesi ve amortisman kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
  • Mali tablolarda doğru ve eksiksiz bilgi sunulmalıdır.

Rapor Metni

Kurum tarafından taşınmazlar için yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlıklar hesaplarına kaydedilmeyerek doğrudan gider kaydedildiği tespit edilmiştir.

4.11.2015 tarihli ve 295224 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin (Sıra No: 47) “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 6’ncı maddesinde; maliyet bedeli, 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te yer alan taşınmazlar için 34.000,00 TL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar hesap gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak belirlendiği ve bunun sonucunda maliyet bedeli bu tutara kadar olan duran varlıkların, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edileceği, hesaplarda kayıtlı duran varlıklar için yapılan harcamalardan yukarıda belirtilen limiti aşanların değer artırıcı harcama olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede; muhtelif yol ve güzergahlara yapılan menfez, korkuluk ve duvar işleri ile çevre düzenlemelerini ve gayrimenkul bakım ve onarım giderlerini ihtiva eden ve her

biri Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 47)’de belirtilen sınırı aşan tutarda toplam 8.217.378,27 TL harcamanın ilgili maddi duran varlık hesaplarında takibinin yapılmadığı, bunun yerine doğrudan gider kaydedildiği görülmüştür. Bu sebeple mali tablolarda 630 Giderler Hesabı aynı tutarda fazla, ilgili varlık hesapları ise eksik görünmektedir.

Yukarıda yer alan nedenlerden dolayı ilgili maddi duran varlıklar hesaplarına kaydedilmesi gereken değer artıcı harcamaların doğrudan gider yazılarak muhasebeleştirilmesi mevzuata uygun değildir.

Kamu idaresi cevabında; “Taşınmazlar için yapılan değer arttırıcı harcamaların yıl sonu hesaplarında amortisman oranları ayrılmıştır bundan sonraki yapılacak kayıtlarda daha dikkatli olunacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare cevabında değer arttırıcı harcamalara ilişkin amortisman kayıtlarının yapıldığını belirtmiştir. Ancak bulgu konusu husus, taşınmazlar için yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlıklar hesaplarına kaydedilmeyerek doğrudan gider kaydedilmesiyle alakalıdır. Bu sebeple 2018 yılı bilançosunda ilgili varlık hesapları 8.217.378,27 TL eksik görünmektedir.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.