MEHMET BALiOGLU

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı Niteliğindeki Alanda İnşaat Yapılması

Rapor Özet

Sonuçlar ve Öneriler

 • Belediyenin mülkiyetinde olmakla beraber Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı ile korunması gereken taşınmazlar kapsamına alınarak üzerinde tesis edilebilecek işlemlerin sınırlandırıldığı arsa üzerinde inşaat yapıldığı görülmüştür.
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları sayılmış ve devam eden maddelerinde bunlara ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.
 • Kanun’un 7’nci maddesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kolluk görevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğu belirtilmiştir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşınmaz kültür varlıklarının korunması ile ilgili olarak; a) Bu Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek ve yapılacak işlemleri denetlemek, b) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tespit etmek ve gerekli tescil işlemlerini yapmak, c) Korunması gerekli taşınmazlara ilişkin yeterli bilgi ve belgeyi toplamak ve değerlendirmek, ç) Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamak için gerekli plân ve programları hazırlamak ve hazırlatmak, Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamak için gerekli plân ve programları hazırlamak ve hazırlatmak, Belediyelerle işbirliği yaparak taşınmazlara ilişkin yeterince bilgi ve belgeyi toplamak, d) Taşınmaz kültür varlıklarının üzerinde her türlü tescilli yapı ve benzeri yapıların restorasyon, onarım, bakım ve benzeri amaçlarla yapmak veya yaptırmak, e) Korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, f) Korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerle ilgili olarak yapı yapım veya yıkım ruhsatı gibi konularda ilgili yetkili makamlara parere verebilme görevini yerine getirmek gibi görevleri bulunmaktadır.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 36’ncı maddesinde taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tahrip edenlere uygulanacak ceza düzenlenmiştir. Ayrıca, bu maddede taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tahrip edecek veya bozacak şekilde bu taşınmazlar üzerinde herhangi bir fiil gerçekleştirenlere, bu taşınmazları herhangi bir şekilde nakledenlere, elden ele dolaştıranlara ve ihraç edenlere uygulanacak ceza açıklanmıştır.

Öneriler

 • Binaların yıkılması ve arazilerin boşaltılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasıdır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mevzuatında belirtilen görev ve yetkileri kullanarak, korunması gerekli taşınmazlara ilişkin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması, koruma ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ruhsat ve izin işlemlerinin denetlenmesi.
 • Belediyelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak, koruma altındaki taşınmazların çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının yapılması.
 • Yerel yönetimlerin, koruma altındaki taşınmazların tanıtımı ve turizme kazandırılması için çalışmalar yapması.
 • Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin, koruma altındaki taşınmazların korunması ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapması.
 • Kamuoyunun, koruma altındaki taşınmazların önemi ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi.

Rapor Metni

Belediyenin mülkiyetinde olmakla beraber Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı ile korunması gereken taşınmazlar kapsamına alınarak üzerinde tesis edilebilecek işlemlerin sınırlandırıldığı arsa üzerinde inşaat yapıldığı görülmüştür.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları sayılmış ve devam eden maddelerinde bunlara ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Kanun’un;