MEHMET BALiOGLU

Taşınmaz Kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin taşınmaz kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaması sonucu ortaya çıkan durumların incelenmesi.

Temel Bulgular

  • Belediyenin taşınmaz kayıtları, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmamıştır.
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanması gereken icmal cetvelleri düzenlenmemiştir.
  • Serdivan Belediyesince 250 Arsa ve Araziler Hesabı ve 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilen taşınmazlar ile tapu müdürlüğünden alınan taşınmazların listesi karşılaştırıldığında; 14 tane taşınmazın satıldığı halde kayıtlarda yer aldığı, 6 tane taşınmazın mükerrer olarak kayıtlarda yer aldığı ve 75 tane taşınmazın ise tapu kayıtlarında olmasına rağmen Belediye kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.
  • 252 Binalar Hesabında bulunan 37.443.031,66 TL’lik tutarın ise Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan icmal cetvelleri düzenlenmediği için hangi binalara ilişkin tutarların kaydedildiği tespit edilememiş olup Belediye tarafından 2019 yılı başında yapılan envanter çalışmasında ise bu Hesapta yer alması gereken tutarın 115.295.886,06 TL olması gerektiği hesaplanmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde taşınmaz kayıtlarının yapılması ve icmal cetvellerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Belediyenin taşınmaz kayıtlarının gerçek durumu yansıtması için gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
  • Belediyenin taşınmaz kayıtlarının düzenli olarak takibinin yapılması ve güncel tutulması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin taşınmaz kayıtları, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmamış, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan taşınmaz icmal cetvelleri düzenlenmemiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin “Kayıt Şekli” başlıklı 7 nci maddesinde; kamu idaresinin tapuya kayıtlı taşınmazlarını, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarını, orta mallarını, genel hizmet alanlarını ve tahsislere ilişkin işlemlerini formlar itibariyle tutması gerektiği düzenlenmiştir. Taşınmaz icmal cetvellerinin bu formlara dayanılarak söz konusu Yönetmeliğe ekli Ek 7 formuna uygun hazırlanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken icmal cetvellerinde taşınmazların adedi, yüzölçümü ve değerinin ayrı ayrı sütunlarda her bir taşınmaz cinsi için girilmesi gerektiği de belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden tapu kayıtlarının envantere, envanter kayıtları sonucunda oluşan taşınmaz icmal cetvellerinin ise muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil etmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesince 250 Arsa ve Araziler Hesabı ve 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilen taşınmazlar ile tapu müdürlüğünden alınan taşınmazların listesi karşılaştırıldığında; 14 tane taşınmazın satıldığı halde kayıtlarda yer aldığı, 6 tane taşınmazın mükerrer olarak kayıtlarda yer aldığı ve 75 tane taşınmazın ise tapu kayıtlarında olmasına rağmen Belediye kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.

252 Binalar Hesabında bulunan 37.443.031,66 TL’lik tutarın ise Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan icmal cetvelleri düzenlenmediği için hangi binalara ilişkin tutarların kaydedildiği tespit edilememiş olup Belediye tarafından 2019 yılı başında yapılan envanter çalışmasında ise bu Hesapta yer alması gereken tutarın 115.295.886,06 TL olması gerektiği hesaplanmıştır.

Sonuç olarak taşınmazların Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe uygun bir şekilde takip edilmediğinden 250 Arsa ve Araziler Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabı gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği 31.12.2018 tarih ve 4398 yevmiye numarası ile yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişi ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye savunmasında bulgu konusu hususları yerine getirdiğini ifade etmiş olsa da yapılan inceleme sonucunda bulguda belirtilen tespitler devam ettiğinden 250 Arsa ve Araziler Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabı gerçeği yansıtmamaktadır.