MEHMET BALiOGLU

Taşınmaz İle İlgili İşlemlerin İlgili Birim Tarafından Takibinin Yapılmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

Belediyede emlak ve istimlak müdürlüğünün kurulduğu fakat kurum taşınmazları ile ilgili işlemlerin yapılması için gerekli olan personel atamasının yapılmamış olmasından dolayı müdürlüğün faal olarak çalışmadığı görülmüştür.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Kayıt ve Kontrol İşlemleri” başlıklı 5’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı ve yönetimi ile ilgili olarak bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken kayıt ve kontrol işlemleri; kuruluş kanunları ile özel mevzuatlarındaki hükümler uyarınca, bu idarelerin yetkili ve görevli birimleri tarafından yapılır.” denilmektedir.

Mezkur Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde :

 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel;

  1. Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bu kayıtlara ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin denetime hazır şekilde muhafaza edilmesini sağlamakla,

  2. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kayıt, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, göreve başladıklarında devir ve teslim almakla,

  3. (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Yapılan kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi

   adına hazırlayacakları Ek 1’deki Kayıt Planına göre oluşturulan formları, en geç yedi gün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar, maliki kamu idaresine göndermekle, yükümlüdür.” denilmektedir.

   Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde idarenin mülkiyetinde olan taşınmazların kayıt ve kontrolünün idare bünyesinde bu amaçla kurulan ilgili birim tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Belediyede taşınmaz ile ilgili işlemlerin yapılması amacıyla kurulan birimde tutulan kayıtların muhafazası ile, devir ve teslim edilebilmesi, yönetmelik hükmü gereğince hazırlanması gereken taşınmaz kayıt formlarının hazırlanabilmesi için ilgili birime atama yapılması gerektiği açıktır.

   Mezkur Yönetmelik’in “Kayıt Şekli” başlıklı 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimleri tarafından hazırlanması gereken formların taşınmaz icmal cetvellerinin hazırlanması için mali hizmetler birimine gönderileceği hüküm altına alınmıştır. Taşınmaz birimi tarafından hazırlanması gereken formların tam olması icmal cetvellerinin doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanmasının ön koşuludur.

   Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün faal hale getirilerek (personel ataması yapılarak) belediye taşınmazlarına ilişkin taşınmaz kayıt formlarının taşınmazların değerini de içerecek şekilde tam ve eksiksiz bir şekilde oluşturulması ve taşınmazların mevzuata uygun bir şekilde takibinin sağlanması gerekmektedir.

   Kamu idaresi cevabında; “Bulguda bahsi geçen “Taşınmaz ile ilgili İşlemlerin İlgili Birim Tarafından Takibinin Yapılmamasına’’ ilişkin; Maddi ve fiziki imkansızlıklar ve personel yetersizliği nedeniyle faal hale getirilemeyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün işlevsel hale getirilmesi için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır.denilmektedir.

   Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup ilgili birimin faal hale getirilmesi için en kısa sürede çalışmalara başlanılacağı ifade edilmiştir. Takip eden denetimlerde ilgili birimin faal olup olmadığı izlenecektir.