MEHMET BALiOGLU

Taşınmaz Değerlerinin Güncellenmemesi ve Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Taşınmazların değerlerinin güncellenmesi ve cins tashihlerinin yapılması.

Sonuçlar

  • Taşınmaz değerlerinin güncellenmesi ve cins tashihlerinin 2019 yılı sonu itibariyle kayıt altına alınması sağlanacaktır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

İdareye ait bazı taşınmazların değerlerinin güncellenmediği ve cins tashihlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11’inci Maddesine göre, kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi (Yönetmelik-Tanımlar/4-1/b: Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini…), yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtların kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilmelidir. Öte yandan taşınmaza yapılan değer arttırıcı harcamaların taşınmazın değerine eklenmesi ve bu madde uyarınca kayıtlarda meydana gelen değişikliklerin en geç yedi gün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanların ise aynı ayın sonuna kadar maliki kamu idaresine gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin “Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler” başlıklı geçici 1’inci maddesinde ise, maliyet bedeli veya rayiç değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazların bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden kayıtlara alınacağı, Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre yapılması gereken işlemlerin ise 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanacağı, Yönetmeliğin “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesine göre de Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazların mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınması ve Kamu idarelerinin taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapmaları öngörülmektedir.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; İdareye ait bazı taşınmazların, mevzuat hükümleri uyarınca değerlerinin güncellenmediği ve cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür.

İdare mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların cins tashihlerinin yapılmamış ve taşınmaz değerlerinin güncellenmemiş olması İdare mali tablolarında maddi duran varlıkları içerisinde yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Bina Hesaplarının kayıt ve tutar olarak hatalı görünmesine neden olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Taşınmaz Değerlerinin Güncellenmesi ve Cins Tashihlerinin Yapılması 2019 yılı sonu kayıt altına alınması sağlanacaktır. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.05.2019 tarih ve 4541 sayılı yazısı ekte sunulmuştur” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; taşınmaz değerlerinin güncellenmesi ve cins tashihlerinin yapılarak 2019 yılı sonu itibariyle kayıt altına alınmasının sağlanacağı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulguda belirtilen taşınmaz envanter çalışmalarının ve muhasebe kayıtlarının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Bina Hesaplarının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.