MEHMET BALiOGLU

Taşınır Yönetim İşlemlerinde Tespit Edilen Eksiklikler

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Taşınır işlemlerine ilişkin kayıtlar incelendiğinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı uygulamalar tespit edilmiştir.
 • Ambarlarda olması gereken tüketim malzemelerinin fiilen ambarda olmadığı, eksik veya fazla olduğu tespit edilmiştir.
 • Bazı ilk madde ve malzemelerin taşınır sisteminde kayıtlı olmadığı, dağınık ve etiketsiz muhafaza edildiği görülmüştür.
 • Dayanıklı taşınırların numaralandırılmasının ve zimmet kayıtlarının bazı birimlerde tamamlanmadığı tespit edilmiştir.
 • Taşınır kayıt yetkilisi değişikliğinde fiili sayım yapılmadan devir yapıldığı, yılsonu sayımlarının kaydi değerler üzerinden yapıldığı belirlenmiştir.
 • Hurda malzemelerin kayıtlarının ve muhafazasının usulüne uygun olmadığı, imha edilmesi gereken kimyasal sıvıların ambarda depolandığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5: Harcama yetkililerinin taşınırların yönetiminden, kayıtlarının tutulmasından ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olduğunu belirtir.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5/3: Kamu görevlilerinin, kendilerine teslim edilen taşınırları muhafaza etmek, bakımlarını yapmak ve görevin sona ermesi halinde iade etmekle yükümlü olduğunu ifade eder.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumluluklarını ayrıntılı şekilde açıklar.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 36: Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara sicil numarası verilmesini zorunlu kılar.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 30: Kullanılan tüketim malzemesi çıkışlarının en geç üç ay içinde yapılmasını gerektirir.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32: Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevden ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü hallerde sayım kurulu tarafından sayımının yapılmasını zorunlu kılar.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyulması gerekmektedir.
 • Taşınırların takibi ve muhafazası için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Taşınır işlemlerine ilişkin kayıtların doğru ve güvenilir bir şekilde tutulması sağlanmalıdır.
 • Ambar sayımları düzenli olarak yapılmalı ve kayıtlarla uyumu sağlanmalıdır.
 • Dayanıklı taşınırlar numaralandırılmalı ve zimmet kayıtları tamamlanmalıdır.
 • Hurda malzemelerin ayrılması, kaydedilmesi ve muhafazası usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
 • İmha edilmesi gereken kimyasal sıvılar güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Rapor Metni

Taşınır işlemlerine ilişkin olarak kayıtlar, harcama birimleri ve ambarlarda yapılan incelemeler sonucunda, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Aynı maddenin 3 üncü fıkrasına göre; kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri, bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadır. Mezkur Yönetmelik’in “Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri” başlıklı 6’ncı maddesinde de taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde izah edilmiştir.

Yönetmelik’e göre harcama yetkilileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde müteselsil sorumludurlar. Yönetmelik’in 36’ncı maddesinde, giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmesi gerektiği; 30’uncu maddesinde, kullanılan tüketim malzemesi çıkışlarının en geç üç ay içinde yapılması gerektiği; 32’inci maddesinde ise kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayım kurulu tarafından sayımın yapılması gerektiği açıkça izah edilmiştir. Ayrıca Yönetmelik ekinde yer alan Dayanıklı Taşınırlar Defterine ilişkin açıklamalarda, taşınırın tanımlanmasına yarayan cins, ırk, marka, model, kapasite vb. teknik özelliklerin dayanıklı taşınırlar defterinde ilgili taşınırın satırında belirtileceği hüküm altına alınmıştır. Taşınır işlemlerine ait kayıtlar,

harcama birimleri ve ambarlarda yapılan incelemelerde;

 • Taşınır sistemine göre ambarda olması gereken tüketim malzemelerinin fiilen ambarda olmadığı, eksik veya fazla olduğu,

 • Hibe gelen veya kullanım fazlası olarak ambara geri dönen ve fiilen ambarda mevcudu olan bazı ilk madde-malzeme ile demirbaş malzemelerin taşınır sisteminde kayıtlı olmadığı,

 • Ambarda taşınırların dağınık şekilde farklı raflarda muhafaza edildiği, üzerinde etiket bulunmadığı, sayıma uygun şekilde istiflenmediği,

 • Bazı aynı cins ilk madde ve malzemenin ölçü birimlerinin farklı olduğu, bir kısım taşınırın “markasız” olarak kaydedildiği ve ayrıntılı bilgilerinin sistemde yer almadığı,

 • Dayanıklı taşınırların numaralandırma işleminin bazı birimlerde tamamlanmadığı ve zimmet kayıtlarının yapılmadığı,

 • Taşınır kayıt yetkilisi değişikliğinde ambarda fiili sayım yapılmadan devir yapıldığı, yılsonu sayımlarının fiili olarak değil kaydi değerler üzerinden yapıldığı,

 • Hurda olarak ayrılan mal ve malzemelerin bir kısmının hurdaya ayırma kaydının olmadığı, hurda malzemeler ile kullanılabilir malzemelerin bir arada tutulduğu,

 • İmha edilmesi gereken kimyasal sıvıların ambarda depolandığı, tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen eksiklikler, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. İlgili taşınır mevzuat hükümlerinin tam olarak uygulanmaması, taşınırların takibi ve muhafazasını güçleştirmektedir. Sonuç olarak taşınır işlemlerine ilişkin bilançoya yansıyan 150 İlk Madde ve Malzeme, 255 Demirbaşlar ve 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesaplarının doğru ve güvenilir olmadığı değerlendirilmektedir.

Bulgu konusu ile ilgili olarak İdarece gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmakla birlikte 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.