MEHMET BALiOGLU

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ayniyat Saymanlığı Kadrolarının İptal Edilmemesi ve Bu Kadrolara Atama Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 18.01.2007 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle ayniyat saymanlığı görevinin kalkmasına rağmen, bu kadroların iptal edilmediği ve yeni atamalara devam edildiği tespit edilmiştir.
  • Taşınır Mal Yönetmeliği ile taşınır işlemleri, harcama yetkililerince görevlendirilen taşınır kayıt kontrol yetkilileri ve taşınır konsolide görevlileri tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
  • Yönetmelik sonrası Maliye Bakanlığı, ayniyat saymanı kadrolarını kaldırmış ancak yükseköğretim kurumlarındaki kadrolarla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
  • Dokuz Eylül Üniversitesinde 31 adet ayniyat saymanı kadrosundan 18’i dolu olup, bunların 5’ine 2007 yılından sonra atama yapılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 33. Maddesi
  • 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Ayniyat Saymanı kadrolarının iptal edilmesi
  • Bu kadrolara yeni atama yapılmaması
  • Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra ayniyat saymanı kadrolarına yapılan atamaların usulsüzlüğünün giderilmesi

Rapor Metni

18.01.2007 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir görev ve sorumluluğu kalmayan ayniyat saymanlığı görevine ilişkin ayniyat saymanı kadrosunun iptal edilmediği ve bu kadrolara atanmış ayniyat saymanlarının halen görev yaptığı gibi, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 18.01.2007 tarihinden sonra da boş ayniyat saymanı kadrolarına atama yapıldığı tespit edilmiştir.

1939 yılında çıkarılan Ayniyat Talimatnamesi’nde “Ayniyat Saymanı “Sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levâzım ile her nevi demirbaş eşyanın(mefruşat dahil) girip muhtelif sebeplerle çıkmasını, bozulmak ve çürümekten doğacak zaiyatı ve fire emsalinden vukuu bulacak azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve takip etmek ve bunların hesaplarını vermekle görevli memurlar” olarak tanımlanmış ve görevleri açıklanmıştır.

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar, kurumların taşınır işlemleri Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine gore ayniyat saymanının sorumluluğunda yürütülmekte iken, söz konusu Yönetmelikle taşınır işlemlerinin harcama yetkililerince memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalmaksızın görevlendirilecek taşınır kayıt kontrol yetkilileri ve strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yönetici olan taşınır konsolide görevlileri tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. Yönetmelik’te ayniyat saymanları ile ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra Maliye Bakanlığı “Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle, ayniyat saymanlarının atanacakları unvanları belirleyerek ayniyat saymanı kadrolarını kaldırmıştır. Ancak, yükseköğretim kurumlarında mevcut bulunan ayniyat saymanı

kadroları için her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ayniyat saymanları kurumlarında kadroları bulunduğu halde görev ve sorumluluğu bulunmayan personel olup, kurumlarında başka görevlerde istihdam edilmektedirler.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kadroların Tespiti başlıklı 33’üncü maddesinde; “Dolu kadroların iptali kanun ile olmaktadır.”,

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesinde; “Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.”

denilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesindeki ayniyat saymanlığı kadroları incelendiğinde, 31 adet ayniyat saymanı kadrosu bulunduğu, Ekim 2019 tarihi itibarıyla bu kadroların18’sinin dolu olduğu, dolu kadrolardan 13’ünün Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden önce atanan ayniyat saymanlarına, 5 kadronun ise 2007 yılından sonra yapılan atamalara ilişkin olduğu görülmüştür.

Bu itibarla, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunmayan Ayniyat Saymanı kadrosu her ne kadar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin ekli cetvellerinde bir kadro unvanı olarak belirtilse de bu kadroların görevi taşınır kayıt, taşınır kontrol yetkilisi ve taşınır konsolide görevlileri tarafından yerine getirildiğinden, söz konusu kadroların iptal edilip, bu kadrolara yeni atama yapılmaması mevzuat hükmü gereğidir.

Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra ayniyat saymanı kadrolarına yapılan atamalar usulsüz olup uygulamanın düzeltilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir.