MEHMET BALiOGLU

Taşınır Mal Yönetiminde Tespit Edilen Eksiklikler

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Taşınır işlemlerine ilişkin yapılan incelemelerde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı uygulamalar tespit edilmiştir.
 • Ambarlarda gözüken tüketim malzemelerinin fiilen ambarda olmadığı, eksik veya fazla olduğu tespit edilmiştir.
 • Kullanım fazlası malzemelerin taşınır sisteminde kayıtlı olmadığı, bazı malzemelerin sayıma uygun şekilde istiflenmediği tespit edilmiştir.
 • Bazı birimlerde dayanıklı taşınırların numaralandırma işleminin tamamlanmadığı, listelerin asılı olmadığı tespit edilmiştir.
 • Diş Hekimliği Hastanesinde KBS sistemi üzerinden taşınır belgesi düzenlenmediği, bazı taşınırların ayırt edici özelliğinin belirtilmediği tespit edilmiştir.
 • Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlardan bir kısmının zimmet işlemlerinin yapılmadığı, hurdaya ayrılan taşınırların kayıtlardan düşülmediği tespit edilmiştir.
 • Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 255 Demirbaşlar Hesabı ve 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının doğru ve güvenilir olmadığı düşünülmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5/3
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 36
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 30
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Taşınır yönetiminde etkinliğin sağlanması için mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemlerin uygulanması konusunda sürekliliğin sağlanması esastır.

Rapor Metni

Taşınır işlemlerine ilişkin olarak kayıtlar, harcama birimleri ve bazı ambarlarda yapılan incelemeler sonucunda, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Yönetmelik’te belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Yönetmelik’in 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar.” hükmü düzelenmiş, “Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri” başlıklı 6’ncı maddesinde de taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde izah edilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere harcama yetkilileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde ortak sorumludurlar. Yönetmelik’in 36’ncı maddesinde giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmesi gerektiği, 30’uncu maddesinde kullanılan tüketim malzemesi çıkışlarının en geç üç ay içinde yapılması gerektiği, 32’nci maddesinde ise kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayım kurulu tarafından sayımın yapılması gerektiği açıkça izah edilmiştir. Ayrıca Yönetmelik ekinde yer alan Dayanıklı Taşınırlar Defterine ilişkin açıklamalarda, taşınırın tanımlanmasına yarayan cins, ırk, marka, model, kapasite vb. teknik özelliklerin dayanıklı taşınırlar defterinde ilgili taşınırın satırında belirtileceği hüküm altına alınmıştır. Taşınır

işlemlerine ait kayıtlar, harcama birimleri ve ambarlarda yapılan incelemelerde;

 • Taşınır sisteminde ambarda gözüken tüketim malzemelerinin fiilen ambarda olmadığı, eksik veya fazla olduğu,

 • Kullanım fazlası olarak ambara geri dönen ve fiilen ambarda mevcudu olan bazı ilk madde-malzeme ve/veya demirbaş malzemelerin taşınır sisteminde kayıtlı olmadığı,

 • Bazı mal ve malzemelerin sayıma uygun şekilde istiflenmediği, dağınık şekilde farklı raflarda muhafaza edildiği, aynı cins mal ve malzemenin farklı ambar ve mahallerde muhafaza altına alındığı,

 • Bazı birimlerde dayanıklı taşınırların numaralandırma işleminin tamamlanmadığı, listelerin asılı olmadığı,

 • Diş Hekimliği Hastanesinde KBS sistemi üzerinden taşınır belgesi düzenlenmediği, bazı taşınırların ayırt edici özelliğinin (cins, ırk, marka, model, kapasite vb.) belirtilmediği, kullanıma verilen dayanıklı taşınırlardan bir kısmının zimmet işlemlerinin yapılmadığı, hurdaya ayrılan taşınırların bir kısmının kayıtlardan düşülmediği, bir kısım dayanıklı taşınırın personel tarafından zimmetsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen eksiklikler, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. İlgili taşınır mevzuat hükümlerinin tam olarak uygulanmaması taşınırların takibi ve muhafazasını güçleştirmektedir. Sonuç olarak taşınır işlemlerinde mevzuata uyarlı olmayan uygulamalar sonucunda bilançodaki 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının, 255 Demirbaşlar Hesabının ve 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının doğru ve güvenilir olmadığı düşünülmektedir.

Kamu İdaresince gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmakla birlikte 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir. Taşınır yönetiminde etkinliğin sağlanması için mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemlerin uygulanması konusunda sürekliliğin sağlanması esastır.