MEHMET BALiOGLU

Taşınır Mal Yönetim Hesabında Kayıtlı Taşıtların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

 • Taşınır Mal Yönetim Hesabında kayıtlı taşıtların muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırlara ilişkin taşınır mal yönetim hesabı ile muhasebe kayıtlarının birbirleri ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • Söz konusu uyumsuzluklar nedeni ile Taşınır Mal Yönetim Hesabının gelecek yıla devir sütununda 54.846,01 Türk Lirası olarak gözüken Vilayetler Birliğine ait taşıt mevcudu 2018 yılı sonunda düzenlenen mali tablolarda yer almamaktadır.
 • Açıklanan nedenlerle Vilayetler Birliğinin sahip olduğu taşıtlar 254 Taşıtlar Hesabına kaydedilmelidir.
 • Kamu idaresi cevabında; “Birliğimize ait tesislerde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında bulunmayan taşıtların mevzuata uygun olarak kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.
 • Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, tesislerde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında bulunmayan taşıtların mevzuata uygun olarak kayıtlarının yapılacağını ifade etmiştir.
 • Vilayetler Birliğine ait taşıtların mevzuat hükümleri uyarınca 254 Taşıtlar Hesabına kaydedilmemesi bilançoda 54.846,01 Türk Lirası hataya neden olmaktadır.

Rapor Metni

Taşınır Mal Yönetim Hesabında kayıtlı taşıtların muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Taşınırların kaydı” başlıklı 12’nci maddesinde;

“(1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.

(2) Bu çerçevede;

 1. Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

 2. Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,

 3. Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,

miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.”

“Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu” başlıklı 13’üncü maddesinde;

“(1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir…”

“Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi” başlıklı 30’uncu maddesinde;

“(1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) Taşınır kayıt yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satınalma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona

ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. Ancak aynı muhasebe biriminden hizmet alan, aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

 1. Muhasebe kayıtlarında “150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

 2. Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.”

denilmektedir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin söz konusu hükümleri uyarınca tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırlara ilişkin taşınır mal yönetim hesabı ile muhasebe kayıtlarının birbirleri ile uyumlu olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin amir hükümlerine rağmen Vilayetler Birliğinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinde; Taşınır Mal Yönetim Hesabının 254 Taşıtlar Grubunda yer alan taşınırları ve bunlara ilişkin çıkış işlemlerinin muhasebe kayıtlarında 254 Taşıtlar Hesabında herhangi bir şekilde yer almadığı görülmüştür.

Söz konusu uyumsuzluklar nedeni ile Taşınır Mal Yönetim Hesabının gelecek yıla devir sütununda 54.846,01 Türk Lirası olarak gözüken Vilayetler Birliğine ait taşıt mevcudu 2018 yılı sonunda düzenlenen mali tablolarda yer almamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Vilayetler Birliğinin sahip olduğu taşıtlar 254 Taşıtlar Hesabına kaydedilmelidir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimize ait tesislerde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında bulunmayan taşıtların mevzuata uygun olarak kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, tesislerde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında bulunmayan taşıtların mevzuata uygun olarak kayıtlarının yapılacağını ifade etmiştir.

Vilayetler Birliğine ait taşıtların mevzuat hükümleri uyarınca 254 Taşıtlar Hesabına kaydedilmemesi bilançoda 54.846,01 Türk Lirası hataya neden olmaktadır.