MEHMET BALiOGLU

Taşınır İşlemlerinin Yürütülmesinde Mevzuata Aykırılıklar Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversitenin taşınır işlemlerine ilişkin yapılan incelemelerde, taşınırların sicil numaralarının belirtilmemesi, dayanıklı taşınır listelerinin düzgün tutulmaması, demirbaş sorumlularının tespitinde güçlük yaşanması, taşınır depolarında fiziki yetersizlikler ve düzensizlikler gibi mevzuata aykırı hususlar tespit edilmiştir.
 • Taşınır depolarında yer belirleme sistemi kullanılmaması, hurda malzemelerin ayrı bir depoda muhafaza edilmemesi gibi eksiklikler de bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10 (b) ve (ç) fıkraları
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 36

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Dayanıklı taşınırlara sicil numaralarının kazınması, damgalanması veya etiketlenmesi gerekmektedir.
 • Oda, büro, bölüm gibi kısımlar için dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenmeli ve ortak kullanım alanı sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.
 • Cihaz ve aleti daimi kullanacak kamu görevlisi için 6/A örnek numaralı taşınır teslim belgesi düzenlenmelidir.
 • Taşınır depolarındaki fiziki yetersizlikler giderilmeli ve depolardaki taşınırlar sistematik ve düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir.
 • Hurdaların düzenli bir şekilde muhafazası ve takibi için ayrı bir hurda ambarı oluşturulmalıdır.

Rapor Metni

Üniversitenin taşınır işlemlerine ilişkin olarak örnekleme seçilen birimler ve depolarda yapılan incelemelerde ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere mevzuata aykırı bazı hususların bulunduğu görülmüştür.

-Üniversiteye ait dayanıklı taşınırların sicil numaralarının kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırların üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilmesi gerektiği halde bazı birimlerde bu işlem yapılmamıştır.

18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 36’ıncı maddesinde; Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verileceği, bu numaranın yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtileceği, fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlemin uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Dolayısıyla anılan Yönetmelik’in 36’ıncı maddesi uyarınca, kurumun dayanıklı taşınırlarına verilmesi gereken sicil numaralarının kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilmesi uygun olacaktır.

-Bazı birimlerin oda, büro, bölüm gibi kısımlardaki dayanıklı taşınırları için listelerin

düzgün tutulmadığı, demirbaş, makine ve cihazlardan sorumlu kişilerin tespitinde de güçlükle karşılaşıldığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10’uncu madde (b) fıkrasında; Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin kullanımına verilmesinde 6/A örnek numaralı Taşınır Teslim Belgesi düzenleneceği,

(ç) fıkrasında; Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj ve servislere tahsis edilenler için Dayanıklı Taşınırlar Listesinin, düzenleneceği, bunlar için Taşınır Teslim Belgesi düzenlenmeyeceği, listenin, istek yapan birim yetkilisi ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusu tarafından imzalanacağı belirtilmiştir.

Belirtilen hüküm gereği oda, bölüm, atölye gibi kısımlar için dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenerek ortak kullanım alanı sorumlusuna imzalatılması, cihaz ve aleti daimi kullanacak kamu görevlisi için ise 6/A örnek numaralı taşınır teslim belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

-Taşınır depolarında yapılan yerinde incelemelerde şu eksiklikler tespit edilmiştir.

Taşınır depolarının bazılarında fiziki yetersizlikler bulunmakta, taşınırlara yeterli düzeyde depo alanı tahsis edilmemektedir;

Depolardaki taşınırların sistematik ve düzenli olarak yerleştirilmediği, uygun yer belirleme sistemi uygulanmadığından raf düzenleri bozuk durumdadır;

Taşınır depolarının bazılarında taşınırlarla ilgisi olmayan eşya, masa, dolap v.b eşyalar bulunmaktadır;

Taşınırlar depolara düzenli bir şekilde yerleştirilmediğinden depolar ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılamamaktadır.

Kurumda ayrı bir hurda deposu bulunmamaktadır. Hurda malzemeler kullanılabilir durumdaki diğer taşınırlarla birlikte aynı depolarda muhafaza edilmektedir. Hurdaların düzenli bir şekilde muhafazası ve takip edilmesi için ayrı bir hurda ambarının oluşturulması uygun olacaktır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden,

kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri” başlıklı 6’ncı maddesinde de taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere harcama yetkilileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri taşınır işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden ve taşınırların uygun bir şekilde depolarda muhafaza edilmesinden ortak sorumludurlar.

Bu itibarla, üniversitenin taşınır işlemlerinin yukarıda maddeler halinde sayılan eksikliklerinin giderilerek, başta Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.