MEHMET BALiOGLU

Taşınır İşlemlerine, Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Sosyal Tesis İşletmesi’nin taşınır mal işlemlerinde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı tespit edilmiştir.
 • Taşınırların giriş/çıkış, hurdaya ayırma, devir işlemleri ile Taşınır Kesin Hesabı’nın düzenlenmesi aşamalarında Yönetmelik hükümlerine riayet edilmemiştir.
 • Taşınır İşlem Fişi (TİF), Zimmet Fişi, Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı gibi belgelerin kullanılmadığı belirlenmiştir.
 • Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı’nın Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 44 ve 45
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller (Yürürlük: 01.01.2006)
 • Taşınır Mal Yönetmeliği madde 13, 23, 27, 28, 34, 35

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Sosyal Tesis İşletmesi, taşınır mal işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütmelidir.
 • Taşınırların giriş/çıkış, hurdaya ayırma, devir işlemleri ile ilgili TİF, Zimmet Fişi, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı gibi belgeler kullanılmalıdır.
 • Dayanıklı taşınırlar için Zimmet Fişi ve Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenmelidir.
 • Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Yönetmelik’e uygun olarak oluşturulmalı ve gönderilmelidir.

Rapor Metni

Sosyal Tesis İşletmesine ait taşınırların, giriş/çıkış işlemleri, hurdaya ayırma ile Taşınır Kesin Hesabının düzenlenmesi/gönderilmesi işlemlerinde; Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmadığı görülmüştür.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller’in “Taşınır işlemleri” başlıklı 57’nci maddesinde;

“Sosyal tesislerin edinmiş oldukları taşınırlar hakkında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci maddelerine göre taşınırlara ilişkin olarak düzenlenen yönetmelik hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümlerine istinaden çıkarılan yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği olduğundan; İşletmenin de taşınır işlemlerini, bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak suretiyle yönetmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede;

 1. İşletmenin, taşınırların, giriş/çıkış işlemleri ve ambarlar arasındaki devir işlemleri ile dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu ortaya çıkan değer artışları için Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlemediği,

 2. Taşınırların, kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle yapılan kayıttan düşmelerde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının tanzim edilmediği,

 3. Taşınır Yönetim Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının düzenlenmediği, Anlaşılmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca taşınırların, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında çıkış kaydedilmesi işlemlerinin, Taşınır İşlem Fişiyle yapılması,

“Kullanım suretiyle çıkış” başlıklı 23’üncü maddesi uyarınca taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırların, Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilmesi, talep edilen dayanıklı taşınırların 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilmesi, Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtların yapılması, fişin birinci nüshasının, dosyasında saklanması ve ikinci nüshasının, zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilmesi,

Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenmesi ve taşınırların, ortak kullanım alanının sorumlusuna veya yöneticisine, imzası alınarak teslim edilmesi,

“Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış” başlıklı 27’nci maddesi ile “Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış” başlıklı 28’inci maddesi uyarınca tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile ölen canlı taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır

İşlem Fişi düzenlenerek taşınırların kayıtlardan çıkarılması; (ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılanlar hariç olmak üzere) bu hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığının araştırılarak sonuçlarının ayrı bir tutanakta belirtilmesi,

T.C. Sayıştaya gönderilecek olan Taşınır Yönetim Hesabı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Sayıştaya gönderilmesi gereken Taşınır Kesin Hesabının, Yönetmeliği’n “Taşınır mal yönetim hesabı” başlıklı 34’üncü maddesi ile “İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile icmal cetveli” başlıklı 35’inci maddesi uyarınca düzenlenmesi,

Gerekmektedir.

Bu haliyle İşletmenin, taşınır işlemlerini, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak idare etmemesi sebebiyle taşınırların, hem fiili ve kaydi varlığının, hem de işletme muhasebesi ile uyumluluğunun menfi yönde etkilendiği düşünülmektedir.