MEHMET BALiOGLU

Taşınır İşlemlerde Mevzuatın Öngördüğü İşlemlerin Tam ve Doğru Şekilde Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Taşınır malların kayıt numaralarının, zimmetle verilen yerlerde bulunmadığı, terkin işlemlerinin yapılmadığı ve yılsonu kapanış kayıtlarının yılı sayımının yapılmadığı tespit edilmiştir.
  • Bu durum, fiili durum ile kayıtlı durum arasında uyumsuzluğa neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5 (Sorumluluk)
  • Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6 (Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Harcama yetkilileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri tarafından taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinin tüm aşamalarında taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesinde azami hassasiyet gösterilmelidir.

Rapor Metni

Taşınır malların kayıt numaralarının, zimmetle verilen yerlerde bulunmadığı ve terkin işlemi yapılması gerekenlerin yapılmadığı ve yılsonu kapanış kayıtlarının yılı sayımı yapılmaması nedeniyle fiili durum ile kayıtlı durumun uyuşmadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin “Sorumluluk” başlıklı 5 inci maddesinde,

“(1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

(2) Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan

veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin ‘’Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri’’ başlıklı 6 ncı maddesinde de taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde ayrıca izah edilmiştir.

Bu bağlamda olmak üzere, harcama yetkilileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri tarafından, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinin tüm aşamalarında taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesinde, azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.