MEHMET BALiOGLU

Taşınır İşlem Fişlerinin ve Taşınır Teslim Belgelerinin Düzenlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

 • İdarenin yapım işi kapsamında edinmiş bulunduğu taşınırlara ait taşınır işlem fişleri ve taşınır teslim belgelerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

 • Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kurum faaliyetlerinde kullanılmak veya tüketilmek üzere edinilen taşınırların öncelikle taşınır işlem fişlerinin düzenlenerek kayıt altına alınması sonrasında kullanıma verilenler için taşınır teslim belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Kamu idaresi tarafından taşınır işlem fişleri ve taşınır teslim belgeleri düzenlenmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • İdarenin, Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınır işlem fişleri ve taşınır teslim belgelerinin düzenlenmesini sağlaması gerekmektedir.

Rapor Metni

İdarenin yapım işi kapsamında edinmiş bulunduğu taşınırlara ait taşınır işlem fişleri ve taşınır teslim belgelerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal

Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu” başlıklı 13 üncü maddesinde;

“(1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir.

 1. Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında;

  1. Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,

  2. Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,

  3. Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır.”

Denilmektedir.

Yine anılan yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendinde ise;

…Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin kullanımına verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Taşınır Teslim Belgesi düzenlenir.”

Denilmektedir.

Yapılan incelemede yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen, idarenin yeni hizmet binası yapım işi kapsamında edinmiş bulunduğu çeşitli demirbaş, makine ve cihazların taşınır işlem fişlerinin düzenlenmediği, bahsi geçen taşınırların kullanıma verilmesine karşın, taşınır teslim belgelerinin oluşturulmadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kurum faaliyetlerinde kullanılmak veya tüketilmek üzere edinilen taşınırların öncelikle taşınır işlem fişlerinin düzenlenerek kayıt altına alınması sonrasında kullanıma verilenler için taşınır teslim belgelerinin düzenlenmesi ve bu demirbaş, makine ve cihazların ilgisine göre 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 255-Demirbaşlar veya

tüketilmek üzere edinilenlerin 150-İlk Madde ve Malzeme hesaplarında takip edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu için İdarenin yapım işi kapsamında edinmiş bulunduğu taşınırlara ait taşınır işlem fişleri ve taşınırlara ait teslim belgelerinin düzenlenmediği tespit edilmiş denilmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihalelerden sonra müdürlükler tarafından taşınırların kayıtlara alınması ile ilgili bildirim olmadığı için kayıt yapılamamıştır. Hizmet binasının kesin kabulü yapılmadığından dolayı ilgili müdürlük tarafından kesin kabul yapıldıktan sonra taşınırların kayıtlara alınması işlemi yapılacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususa genel olarak iştirak edilmiş olup, gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmişse de, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu” başlıklı 13 üncü maddesi, yine anılan yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca; hizmet binasının kesin kabulü beklenmeden bahsi geçen taşınırların, taşınır işlem fişlerinin düzenlenerek kayıt altına alınması sonrasında kullanıma verilenler için taşınır teslim belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.