MEHMET BALiOGLU

Tarihi ve Sanat Değeri Olan Taşınırların Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Bazı tarihi ve sanat değeri olan taşınırların muhasebe kayıtlarına ne şekilde belirlendiği bilinmeyen tutarlar üzerinden kaydedildiği tespit edilmiştir.
 • Üniversitenin üç biriminde (Edebiyat Fakültesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi) toplam 15 adet tarihi ve sanat değeri olan taşınırın toplam değeri 0,15 TL yerine 33.304,00 TL olarak kayıtlara geçirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Taşınır Mal Yönetmeliği eki Taşınır Kod Listesi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Belge ve Cetveller” başlıklı 10’uncu maddesinin (k) bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Tarihi ve sanat değeri olan taşınırların değerlemesi yeniden gözden geçirilmeli ve iz bedeli üzerinden (0,01 kuruş) kaydedilmelidir.
 • 255.06 kodunda kayıtlı taşınırların tespitine ilişkin usuller açıklığa kavuşturulmalıdır.

Rapor Metni

  1. muhasebe kodunda takip edilen ve iz bedeli ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi gereken tarihi ve sanat değeri olan taşınırların ne şekilde belirlendiği bilinmeyen tutarlar üzerinden kaydedildiği görülmüştür.

   Taşınır Mal Yönetmeliği eki olan Taşınır Kod Listesinde tarihi veya sanat değeri olan demirbaşların 255.06 kodunda takip edileceği belirtilerek;

   1. Etnografik Eserler

   2. Arkeolojik Eserler

   3. Geleneksel Türk Süslemeleri

   4. Güzel Sanat Eserleri

   5. Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler

   6. Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar

   7. Tabletler

   8. Mühür ve Mühür Baskıları

   9. Arşiv Vesikaları

255.06.10 Fosiller

Grubuna kaydedileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Kurumun 2019 yılı Taşınır Kesin Hesabında yer alan kayıtlar incelendiğinde:

 • Edebiyat Fakültesi Taşınır Yönetim Hesabında 255.06.04 Güzel Sanat Eserleri kodunda kayıtlı olan 10 adet tarihi eserin değerinin 29.972,00 TL,

 • Deniz Bilimleri Enstitüsünün Taşınır Yönetim Hesabında 255.06.04 Güzel Sanat Eserleri kodunda kayıtlı olan 3 adet tarihi eserin değerinin 1.680,00 TL ve

 • Güzel Sanatlar Fakültesinin Taşınır Yönetim Hesabında 255.06.04 Güzel Sanat Eserleri kodunda kayıtlı olan 2 adet tarihi eserin değerinin 1.652,00 TL olduğu

  şeklinde kayıt yapıldığı görülmüştür.

  Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Belge ve Cetveller” başlıklı 10’uncu maddesinin (k) bendinde aynen:

  k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yazma ve basma nadir eserler ile diğer materyallerin yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

  18 örnek numaralı cetvelde ise “iz bedeli üzerinden kayıtlı olan” ve “değeri belli olan” sütunları mevcuttur. Tarihi ve sanat değeri olan taşınırlara değer biçilemeyeceğinden iz bedeli üzerinden (0,01 kuruş) kaydedilmeleri gerekir.

  Üniversitenin 3 biriminin (Edebiyat Fakültesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi) Taşınır Yönetim Cetvellerinde 255.06.04 koduna kayıtlı toplam 15 adet (10+3+2) tarihi ve sanat değeri olan taşınır mevcut olup bunların toplam değeri 0,15 TL (0,1+0,03+0,02) olarak kayıtlarda görünmesi gerekirken 33.304,00 TL (29.972,00 TL+1.680,00 TL+1.652,00 TL) olarak kayıtlara intikal ettirildiği görülmüştür.

  255.06 kodunda iz bedelleri ile takip edilmesi gereken tarihi ve sanat değeri olan taşınırların ne şekilde tespit edildiği belli olmayan bazı değerler üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi sebebiyle 255.06 hesabın doğru ve güvenilir veri üretmediği değerlendirilmiştir.