MEHMET BALiOGLU

Tapuda Kayıtlı Olan Bir Kısım Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Görünmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınır ve taşınmaz işlemleri” başlıklı 44’üncü maddesinde kamu idarelerinin taşınmazlarının kaydına ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna istinaden 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmeliğin “Kayıt Şekli” başlıklı 7’nci maddesinde:

“(1) Kamu idareleri;

 1. Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar ” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda,

 2. Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 3’teki ‘Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda,

 3. Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 4’teki ‘Orta Malları Formu’nda,

  ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,

 4. Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda” yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutarlar.

 1. Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

 2. İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir.”

  hükümleri yer almaktadır.

  Bu hükümlere göre, belediye taşınmazlarının söz konusu yönetmelik eki Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda, Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda, Orta Malları Formu’nda, Genel Hizmet Alanları Formu’nda, Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydının tutulması ve bu formların esas alınarak taşınmaz icmal cetvellerinin oluşturulması gerekmektedir.

  İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; İdare taşınmazları için formların hazırlandığı ancak taşınmaz formları ile taşınmaz icmal cetvelleri ve muhasebe kayıtlarının uyuşmadığı tespit edilmiştir. Bu durum ise İdare mali tablolarında maddi duran varlıkları içerisinde yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Bina Hesaplarının kayıt ve tutar olarak hatalı görünmesine neden olmaktadır.

  Kamu idaresi cevabında; “Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10.05.2019 tarih ve 4270 sayılı yazı ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne envanter ve değerlemesinin yapılması için yazı yazılmıştır.

  Rayiç değer tespiti ile ilgili eksiklikler ve güncelleme ile ilgili sorunlar yaşandığından 2019 mali yılı sonunda tüm kurum taşınmazlarının maliyetleri 2019 yılı sonu itibarı üzerinden kayıt altına alınması sağlanacaktır.” denilmiştir.

  Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; İdarenin bütün taşınmazlarının 2019 sonu itibariyle kayıt altına alınmasının sağlanacağı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

  Bulguda belirtilen taşınmaz envanter çalışmalarının ve muhasebe kayıtlarının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Bina Hesaplarının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

  Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.