MEHMET BALiOGLU

Tapuda Kayıtlı Olan Bir Kısım Taşınmazın Muhasebe Kayıtlarında Görünmemesi

Rapor Özet

 • Taşınmaz kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı görülmüştür.
 • Bayraklı Belediyesi tarafından kayıtlarında olmayan 96 adet tapuya kayıtlı taşınmaz tespit edilmiştir.
 • Mevzuata göre taşınmaz icmal cetvelleri, Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu ve diğer formlar, taşınmaz kayıtlarında kullanılmalıdır.
 • Belediyenin cevabında, tespit edilen hususun taksitli taşınmaz satışları ve hisseli satışlarda tapu tescil işlemlerinden kaynaklandığı belirtilmektedir.
 • Ancak 2018 itibarıyla 96 adet tapuya kayıtlı taşınmazın, kayıtlarında izlenmediği tespiti devam etmektedir.
 • Tapu kayıtları ile Belediye kayıtlarının uyumlulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması
 • Taşınmaz kayıtlarının yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tutulmasının sağlanması
 • Taşınmaz kayıtlarının düzenli olarak kontrol edilmesi
 • Bulgu tespit edilen konunun takibi

Rapor Metni

Taşınmaz kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesinde kamu idarelerinin taşınmazlarının kaydına ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir.

Buna istinaden 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmelik’in “Kayıt şekli” başlıklı 7’nci maddesinde;

“(1) Kamu idareleri;

 1. Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar ” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda,

 1. Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

 2. İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre belediye taşınmazlarının, söz konusu yönetmelik eki Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazılarak kaydının tutulması ve bu form ile mevzuatta yer alan diğer formlar esas alınarak taşınmaz icmal cetvellerinin oluşturulması gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde Bayraklı Belediyesi adına tapuya kayıtlı aktif taşınmaz sayısının 1469 adet olduğu görülmüştür. Buna karşın Belediye tarafından düzenlenen Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda ise, Belediyenin tapuda aktif kaydı bulunan taşınmazları toplam 1373 adet olarak görünmektedir.

Sonuç olarak Belediyenin 96 adet taşınmazının, kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz taşınmaz işlemlerinin yürütüldüğü sistemde 2981 sayılı Kanun gereğince taksitli taşınmaz satışları ile ilgili tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için taşınmaz bedelinin tamamının ödemesini beklenmeden çıkış işlemi yapılmayı zorunlu kılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca hisseli satışlarda ödemesi tamamlanıp tapu devir yazısı ilgili kuruma gönderildikten sonra taşınmazın devrini alacak

gerçek veya tüzel kişinin tapu tescil işlemlerini zamanında sonuçlandırmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için tapu devir yazısı tesliminden sonra tescil sürecinin takibinin yapılması ve işlemlerin yürütülmesi için birimine bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, bulgu konusu hususun, taksitli taşınmaz satışları ile ilgili tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için taşınmaz bedelinin tamamının ödemesi beklenmeden çıkış işlemi yapılmasından ve hisseli satışlarda ödemesi tamamlanıp tapu devir yazısı ilgili kuruma gönderildikten sonra taşınmazın devrini alacak olan gerçek veya tüzel kişinin tapu tescil işlemlerini zamanında sonuçlandırmamasından kaynaklandığı belirtilmekte birlikte bu sorunun giderilmesi için tapu devir yazısı tesliminden sonra tescil sürecinin takibinin yapılması ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimine bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Ancak 2018 yılı itibarıyla Belediyenin tapuya kayıtlı olan 96 adet taşınmazının, kayıtlarında izlenmediği tespiti devam etmektedir. Bu nedenle tapu kayıtları ile Belediye kayıtlarının uyumlulaştırılmasını takip için konu izlenecektir.