MEHMET BALiOGLU

Tamamına Amortisman Ayrılmış Olan Bilgisayar Yazılımları İçin Yapılan Harcamaların Giderleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurum tarafından daha önceki dönemlerde edinilen ve tamamen amorti edilmiş bilgisayar yazılımlarına ilişkin 2019 yılında yapılan harcamaların 260- Haklar Hesabı yerine 630- Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekirken hatalı kayıt yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Bu durum, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin 3’üncü fıkrası ve 47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 6’ncı maddesinin ikinci ve onuncu fıkralarına aykırılık teşkil etmektedir.
  • Hatalı kayıt sonucunda kurumun 2019 yılı bilançosunda 260- Haklar Hesabı 193.632,88 TL tutarında fazla gösterilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri başlıklı 28’inci maddesinin 3’üncü fıkrası
  • 47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci ve onuncu fıkraları

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Daha önceki dönemlerde tamamen amorti edilmiş bilgisayar yazılımlarına ilişkin harcamaların 630- Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Kurum, 2020 yılından itibaren bu hususta gerekli düzeltmeleri yapacağını ve ilgili birimlere bilgilendirme yapıldığını belirtmiştir.

Rapor Metni

Kurum tarafından daha önceki dönemlerde edinilen bilgisayar yazılımlarına ilişkin olarak 2019 yılında yapılan harcamaların 630- Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekirken 260- Haklar Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri” başlıklı 28’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında maddi olmayan duran varlıkların kullanım süresi ya da veriminin artırılması için sonradan yapılan harcamaların doğrudan giderleştirileceği ifade edilmiştir. Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin olarak çıkarılan 47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payı

süre ve oranları” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre; tutarına bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle maddi olmayan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilmelidir. Aynı Madde’nin onuncu fıkrasında ise daha önceki dönemlerde tamamen amorti edilmiş olan duran varlıklar için yapılan harcamaların varlığın maliyet bedeline eklenmeksizin doğrudan giderleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, daha önceki dönemlerde tamamen amorti edilmiş olan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak cari yılda yapılan harcamaların 630- Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2019 yılı yevmiye defterinin incelenmesi neticesinde; daha önceki dönemlerde tamamen amorti edilmiş olan bilgisayar yazılımlarına ilişkin olarak 2019 yılında yapılan harcamaların 630- Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekirken 260- Haklar Hesabına kaydedildiği görülmüştür. Söz konusu uygulama neticesinde, kurumun 2019 yılı bilançosunda 260- Haklar Hesabı, ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda görüleceği üzere, 193.632,88 TL tutarında fazla yer almaktadır.

Tablo 5: 630- Giderler Hesabına Kaydedilmesi Gereken Tutarlar

Ödeme Emri No

260- Haklar Hesabına Kaydedilen Tutarlar (TL)

4649

30.680,00

5144

17.700,00

8233

57.326,76

17948

15.340,00

27387

22.750,00

31098

5.900,00

31113

10.178,68

31240

12.517,44

31377

21.240,00

Toplam

193.632,88

Kurum tarafından verilen cevapta bulguda bahsi geçen hususların dikkate alındığı ve 2020 yılından itibaren daha önceki dönemlerde edinilen bilgisayar yazılımlarına ilişkin olarak yapılan harcamalarda 260- Haklar Hesabı yerine 630- Giderler Hesabının kullanılması hususunda ilgili birimlere bilgilendirme yapıldığının ve düzenlenen ödeme emri belgelerinde 630- Giderler Hesabının kullanıldığının ifade edildiği görülmüştür. 2020 yılından itibaren 2020 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olarak bulgu doğrultusunda işlem yapılacak olmasının 2019

yılı mali tablolarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.