MEHMET BALiOGLU

Tahsisli Taşınmazların Muhasebede Takibinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kütahya Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşlara 20 adet ve kendisine tahsis edilen 24 adet taşınmazı muhasebe kayıtlarında izlememektedir.
  • Kamu İdaresi tarafından takip edilen taşınmazların bilanço hesaplarında doğru ve güvenilir bilgi alınmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 130 ve 132 nci maddeleri
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 188-189-190-191 ve 192 nci maddeleri
  • Mahalli İdaredeler Detaylı Hesap Planı
  • Kamu İdaresine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilen taşınmazlar ile kendisine tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmesini sağlamalıdır.
  • Belediye, Kamu İdaresine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in Kayıt Kontrol Usul ve Esaslarına göre taşınmaz kayıtlarını tutmalı ve aylık olarak muhasebe kayıtlarına işlemelidir.

Rapor Metni

İdare mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilenler ile

diğer kurum ve kuruluşlarca Belediyeye tahsis edilen taşınmazların ilgili bilanço hesaplarında takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesinde belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşları tarafından görev alanına giren işlerde kullanılmak üzere belediyelere de taşınmaz tahsisi yapılabilir. Bu minvalde tahsis edilen veya tahsisli kullanılan taşınmazların mali tablolarda görünmesini teminen gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Nitekim, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 130 ve 132 nci maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 188-189-190-191 ve 192 nci maddelerinde tahsis edilen taşınmazların niteliklerine göre, 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabında izleneceği belirtilmiştir. Bu amaçla Mahalli İdaredeler Detaylı Hesap Planında yardımcı hesaplar belirlenmiş ve tesis edilen 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar, 03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesaplarında kamu idaresince takip edileceği hükmüne yer verilmiştir.

İdarenin muhasebe kayıtlarında 250-Arsa ve Araziler Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252-Binalar Hesabında 02 ve 03 kodlu yardımcı hesaplar kullanılmamış olduğundan Kütahya Belediyesi tarafından diğer kurumlara tahsis edilen 20 adet ve kendisine tahsis edilen 24 adet taşınmaz, muhasebe kayıtlarında yer almamakta olup tahsisli taşınmazlar hakkında doğru ve güvenilir bilgi alınmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Mülkiyetleri Kütahya Belediyesi’ne ait olan ve diğer Kurumlara tahsisi yapılan taşınmazlar ile diğer kurumlardan Kütahya Belediyesi’ne tahsis alınan taşınmazların Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin Kayıt Kontrol Usul ve Esaslarına istinaden kayıt altına alınarak aylık olarak muhasebe kayıtlarına işlenilmek üzere 23/05/2019 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

250 ve 251 nolu hesapların Belediyemiz hesap planı ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı ile örtüşmediği görülmüş, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bilgi İşlem Müdürlüğüne 24/05/2019 tarih ve 1101 sayılı yazı ile hesap planında gerekli düzeltmelerin yapılması talep edilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve yazılım firması tarafından hesap planındaki gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtları

yapılacaktır. ”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Tahsisli taşınmazların muhasebede takibinin yapılamamasının sebebi Kamu İdaresinin hesap planında gerekli yardımcı kodların olmamasıdır. Kamu İdaresi bulgu konusu hususa iştirak etmiş olup gerekli yardımcı kodların açılarak ilgili muhasebe kayıtlarının yapılacağını ifade etmiştir. Tahsisli taşınmazların muhasebede takibinin yapılmaması sebebiyle 2018 yılı bilançosunda 250-Arsa ve Araziler Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252-Binalar Hesabı gerçek durumu yansıtmamaktadır.