MEHMET BALiOGLU

Tahsisli Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediyenin taşınmaz hesaplarının incelenmesi sonucu, başka idarelerden tahsisli alınan ve başka idarelere tahsis edilen taşınmazlara ait muhasebe kayıtlarının yapılmadığının tespitidir.

Temel Bulgular

  • Belediye tarafından başvuru konusu diğer kamu kurumlarına tahsisi yapılan 15 adet taşınmaz için muhasebe kayıtları yapılmamıştır.
  • Belediyeye tahsis edilen 4 adet taşınmaz için de muhasebe kayıtları yapılmamıştır.
  • Muhasebe kayıtlarının yapılmaması nedeniyle Özkaynaklar ana hesap grubu ile 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun doğru ve güvenilir bilgi içermediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 188 ve 189’uncu maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin tahsisli aldığı ve tahsis ettiği taşınmazların muhasebe kayıtlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasının sağlanması.
  • 2018 yılı Bilançosunun muhasebe kayıtları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250- Arazi ve Arsalar Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 188 ve 189’uncu maddelerinde, arazi ve arsalar hesabının kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, tahsise konu edilen arazi ve arsaların tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500- Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği, tahsise konu edilen arazi ve arsaların tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500- Net Değer hesabına borç kaydedileceği,

Mezkur Yönetmelik’in 252- Binalar Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 192 ve 193’üncü maddelerinde binalar hesabının, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, tahsise konu edilen binaların tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500- Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği, tahsise konu edilen binaların tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500- Net Değer Hesabına borç kaydedileceği,

hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde başka idarelerden tahsisli alınan ve başka idarelere tahsis edilen taşınmazların mali tablolarda yer alan 250- Arazi ve Arsalar Hesabında ve 252- Binalar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Belediyenin taşınmaz hesaplarının incelenmesinde, aşağıda listesi verilen tahsis edilmiş ve tahsisli alınmış taşınmazlara ait muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, bu sebeple Özkaynaklar ana hesap grubu ile 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun doğru ve güvenilir bilgi içermediği görülmüştür.

Tablo 8: Belediye Tarafından Başka Kurumlara Tahsisi Yapılan Taşınmazlar

Sıra No

Tahsise Konu Taşınmaz

Kullanım Şekli

Mahallesi

Tahsis Yapılan Kurum

Ada Parsel

Tahsis Süresi

Tahsis Tarihi

1

Bina Kat: 1

Kütüphane

Dokuz Eylül Mahallesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2113/1

5 yıl

05.01.2018

2

Pompa İstasyonu

Pompa İstasyonu

Atıfbey Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2266/1

25 yıl

03.09.2012

3

Cami

Evka 7 Cami

Zafer Mahallesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

2035/5

25 yıl

01.03.2006

4

Sağlık Tesis

Nevvar Salih Devlet Hastanesi

Yeşil Mahallesi

İzmir Valiliği İl Sağlık Müd.

2177/5

Süresiz

01.07.2010

5

Eğitim

Ege Üniversitesi MYO

Hürriyet Mahallesi

Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu

11114/14

Süresiz

01.10.2010

6

Cami

Cami Yeri

Çay(Irmak) Mahallesi

Gaziemir İlçe Müftülüğü

2122/3

Süresiz

05.09.2011

7

Cami

Yeni Cami

Atıfbey Mahallesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

1176/1

25 yıl

01.02.2010

8

Sağlık Tesis

Sağlık Ocağı

Reşatbey Mah.

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

2193/1

20 yıl

07.02.2008

9

Cami

Cami Yeri

Yeşil Mahallesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

2096/5

Süresiz

07.02.2008

10

İtfaiye Alanı

İtfaiye Alanı

Yeşil Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

2096/7

25 yıl

01.10.2010

11

Arsa

İZSU

Yeşil Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2096/6

25 yıl

01.06.2012

12

Arsa

Cami Yeri

Beyazevler Mahallesi

Beyazevler Cami Yaptırma ve

Yaşatma Derneği

1761/1

Süresiz

19.11.1998

13

Arsa

Cami Yeri

Irmak Mahallesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hz. Osma Camii

2101/1

Süresiz

23.10.2001

14

Arsa

Nazmiye Esen Sağlık

Tesisi

Irmak Mahallesi

İl Özel İdaresi

30/15

Süresiz

09.09.2005

15

Büro

YSK

Gazi Mahallesi

Yüksek Seçim Kurulu

70/20

Süresiz

06.01.2017

Tablo 9: Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazların Listesi

Sıra No

Tahsise Konu Taşınmaz

Kullanım Şekli

Mahallesi

Tahsis Veren Kurum

Ada Parsel

Tahsis Süresi

Tahsis Tarihi

1

Tek katlı bina

Ata Evi

Sevgi Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

1930/1

Süresiz

13.12.2013

2

Arsa

Sarnıç Kültür Merkezi

Atıfbey Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

11570/2

Süresiz

14.04.2017

3

Arsa

Yaşlı Bakım Evi yapılmak üzere ön tahsisli

Çay Mahallesi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

2340/1

2 yıl

9.06.2017

4

Arsa

Sarnıç Spor Salonu

Atıfbey Mahallesi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

11350/1

Süresiz

11.05.2015

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 ve 252’nci maddeleri uyarınca mali tabloların oluşturulmasına altlık sağlayacak olan başka idareden tahsisli alınan ve başka idarelere tahsis edilen taşınmazlar için Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in Kayıt ve Kontrol Usul ve Esasları başlıklı ikinci bölümünün ‘Kayıt ve Kontrol İşlemleri’ başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci ve 3’üncü bentlerine göre bedelleri tespit ettirilerek işlem yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Ancak bahsi geçen muhasebe işlemleri İdare cevabında belirtildiği üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250’nci ve 252’nci

maddelerine göre değil, bulguda belirtildiği gibi mezkûr Yönetmelik’in 188’inci ve 189’uncu maddelerine göre yapılması gerekmektedir. Öte yandan bahse konu işlemler yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun ve 5- Özkaynaklar ana hesap grubunun hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap grupları bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.