MEHMET BALiOGLU

Tahsisli Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

  • Belediye taşınmaz tahsislerini muhasebe kayıtlarında izlememiştir.
  • Belediye, taşınmaz tahsilât gelirlerini muhasebe kayıtlarına geçirmemiştir.
  • Belediye gelir vergisi tahsilâtlarının bir kısmını muhasebe kayıtlarına geçirmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Belediye taşınmaz tahsislerini muhasebe kayıtlarında izlemelidir.
  • Belediye taşınmaz tahsilât gelirlerini muhasebe kayıtlarına geçirmelidir.
  • Belediye gelir vergisi tahsilâtının tamamını muhasebe kayıtlarına geçirmelidir.

Rapor Metni

Belediye tarafından diğer kamu kurumlarına yapılan taşınmaz tahsislerinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubuna İlişkin İşlemler başlıklı 187’nci maddesinde “ Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir. Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Yönetmelik’in 250-Arazi ve Arsalar hesabının işleyişinin anlatıldığı 189’uncu maddesinde tahsise konu edilen arazi ve arsaların tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden 250-Arazi ve Arsalar hesabına alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik’in 252-Binalar Hesabın niteliği başlıklı 192’ nci maddesinde, “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü ile Hesabın İşleyişi başlıklı 252-Binalar Hesabının borç ve alacak kaydına ilişkin 193’ üncü maddesinde “Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı

500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği belediyenin tahsis ettiği taşınmazları, muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Arazi ve Arsalar ve Binalar Hesabına alacak, Net Değer hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının da Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç olarak kaydını yapması gerekirken söz konusu kayıtların yapılmadığı tespit edilmiştir.