MEHMET BALiOGLU

Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz kayıtlarının incelenmesi.

Temel Bulgular

  • Tahsisli kullanılan taşınmazların ilgili oldukları duran varlıkların alt hesap kodlarında takibinin yapılmadığı görülmüştür.
  • Kamu idaresinin cevabında; özetle, tahsisli kullanılan taşınmazların sisteme girişlerinin yapıldığı, değerleme işlemlerinin ise devam ettiği ve en kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.
  • Sonuç olarak tahsisli kullanılan taşınmazların sisteme girişlerinin yapıldığı, değerleme işlemlerinin devam ettiği ve en kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır.
  • Ancak 2018 yılı Bilançosunda 252 Binalar Hesabındaki hata mevcudiyetini korumaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 252 Binalar Hesabındaki hatanın en kısa sürede düzeltilmesi gerekmektedir.
  • Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.

Rapor Metni

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz kayıtlarıyla ilgili olarak yapılan incelemede, tahsisli kullanılan taşınmazların ilgili oldukları duran varlıkların alt hesap kodlarında takibinin yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemleri anlatan 187’nci maddesi (2) / a bendinde;

“4) Tahsis edilen taşınmazlardan, Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerine ait olanlar ise yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli kayıtların yapılması sağlanır.

  1. Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.

  2. Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır.”

denilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 188, 190 ve 192’nci maddelerinde tahsis edilen taşınmazların niteliklerine göre, 250- Arazi ve Arsalar Hesabı, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252- Binalar Hesabında izleneceği belirtilmiş; 189, 191 ve 193’üncü maddelerinde ise hesapların işleyişi ( muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı) tek tek açıklanmıştır.

Bu amaçla Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında yardımcı hesaplar belirlenmiş; kamu idaresinin kendi mülkiyetinde olan taşınmazların “01 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olan Taşınmazlar” yardımcı hesabında, kamu idaresinin tahsis ettiği taşınmazların “02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar” yardımcı hesabında, kamu idaresinin tahsisli kullandığı taşınmazların ise “03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar” yardımcı hesabında takip edileceği

hükmüne yer verilmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde ise taşınmazlara ilişkin yardımcı hesapların kullanılmadığı anlaşılmıştır.

Belirtilen mevzuat hükümleri gereği Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne Hazineden ve Hatay ilçe belediyelerinden tahsis edilen muhtelif binalara ilişkin kayıtların 252.03 yardımcı hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; özetle, tahsisli kullanılan taşınmazların sisteme girişlerinin yapıldığı, değerleme işlemlerinin ise devam etmekte olduğu ve en kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak tahsisli kullanılan taşınmazların sisteme girişlerinin yapıldığı, değerleme işlemlerinin devam etmekte olduğu ve en kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır. Ancak 2018 yılı Bilançosunda 252 Binalar Hesabındaki hata mevcudiyetini korumaktadır.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.