MEHMET BALiOGLU

Tahsise Konu Olan Taşınmazlara İlişkin Amortisman İşlemlerinin Muhasebe Kayıtlarında Görünmemesi

Rapor Özet

Ana konu

  • Belediyenin kamu idarelerine tahsisli kullandığı ve başka idarelere tahsis ettiği taşınmazlara ilişkin amortisman işlemlerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak muhasebe kayıtlarında gösterilmemesi.

Temel bulgular

  • Belediyenin tahsisli kullandığı ve başka kamu idarelerine tahsis ettiği toplam 44 adet taşınmazın amortismana tabi taşınmazlar arasında yer aldığı ancak denetlenen kamu idaresi tarafından tahsise konu olan ve amortismana tabi olan bu taşınmazlar için geçmiş yıllarda ayrılmış amortisman tutarlarının 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile 500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları yardımcı hesabında muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir.
  • Bu durumun, bahsi geçen hesapların mali tablolarda hatalı görünmesine neden olduğu belirlenmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • 04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediyenin kamu idarelerine tahsisli kullandığı ve başka idarelere tahsis ettiği taşınmazların amortisman işlemlerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılması gerekmektedir.
  • Söz konusu taşınmazlara ilişkin amortisman kayıtlarının 2018 yılı içerisinde yapılmaması nedeniyle 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile 500 Net Değer Hesabının 2018 yılı bilançosunda hatalı bilgi içerdiği değerlendirilmektedir. Bu nedenle söz konusu hataların giderilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin tahsisli kullandığı taşınmazlar ile başka idarelere tahsis ettiği taşınmazlara ilişkin amortisman işlemlerinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak muhasebe kayıtlarında gösterilmediği tespit edilmiştir.

04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sıra numaralı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesinde 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesaplarında izlenen duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi olduğu belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kamu idaresinin her türlü taşınmazları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesaplarının ilgili alt kodlarının kullanılması gerekmektedir. Aynı Yönetmelik’in 202’nci maddesine göre, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacaktır.

Adı geçen Yönetmelik’in 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının işleyişini düzenleyen 203’üncü maddesinde;

Tahsise konu edilen taşınmazlar, tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 500-Net Değer Hesabına borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.” ifadesi yer almaktadır.

Aynı şekilde, tahsise konu edilen taşınmazlar için tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 500 Net Değer Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç ve tahsise konu taşınmaz için daha önceki yıllarda ayrılmış amortisman tutarlarının 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir. Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına göre tahsise konu olan taşınmazların amortisman tutarları 500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları yardımcı hesabında izlenmelidir.

Yapılan incelemede, Belediyenin tahsisli kullandığı ve başka kamu idarelerine tahsis ettiği toplam 44 adet taşınmazın amortismana tabi taşınmazlar arasında yer aldığı ancak denetlenen kamu idaresi tarafından tahsise konu olan ve amortismana tabi olan bu taşınmazlar için geçmiş yıllarda ayrılmış amortisman tutarlarının 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile

500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları yardımcı hesabında muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir. Bu durum, bahsi geçen hesapların mali tablolarda hatalı görünmesine neden olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “İdaremizce kamu kurumlarına tahsis ettiğimiz veya tahsisli kullandığımız taşınmazlara ilişkin amortisman işlemleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği çerçevesinde 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları hesabında izlenmesi sağlanacak olup gerekli düzeltme kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından Belediyenin tahsisli kullandığı ve başka idarelere tahsis ettiği taşınmazların amortisman işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılacağı belirtilmekle birlikte söz konusu taşınmazlara ilişkin amortisman kayıtlarının 2018 yılı içerisinde yapılmaması nedeniyle 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile 500 Net Değer Hesabının 2018 yılı bilançosunda hatalı bilgi içerdiği değerlendirilmektedir.