MEHMET BALiOGLU

Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu

* Serdivan Belediyesinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettiği taşınmazlar ile tahsisli kullandığı taşınmazlar muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır.

Temel Bulgular

* Serdivan Belediyesi; 28 adet taşınmazı diğer kamu idarelerine tahsis ettiği halde ilgili yardımcı hesaplara aktarmamakta, 7 adet taşınmazı ise tahsisli kullandığı halde bu taşınmazlar bilançoda görülmemekte ve amortisman ayırma işlemi yapılmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemlerin anlatıldığı 187 nci maddesinin 2/a/5 bendinde; “Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.” denilmektedir.
* Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Sıra No: 47) “Tahsisli Taşınmazların Amortisman İşlemleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “Kamu idaresinin mülkiyetinde olup diğer kamu idarelerine tahsis edilmeyen taşınmazların amortisman işlemleri maliki kamu idaresinin muhasebe birimi tarafından, diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların amortisman işlemleri ise taşınmazı kullanan kamu idaresinin muhasebe birimi tarafından 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları ile ihdas edilen yardımcı hesap kodları kullanılmak suretiyle yapılır.” denilmektedir.

* Serdivan Belediyesi’nin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettiği taşınmazlar ile tahsisli kullandığı taşınmazlara ilişkin olarak, ilgili yardımcı hesaplara aktarım işlemlerinin yapılması,
* Taşınmazların amortisman işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması gerekmektedir.

* Serdivan Belediyesi’nin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettiği taşınmazlar ile tahsisli kullandığı taşınmazları muhasebe kayıtlarına almaması,
* Taşınmazların amortisman işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmaması.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettiği taşınmazlar ile tahsisli kullandığı taşınmazlar muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemlerin anlatıldığı 187 nci maddesinin 2/a/5 bendinde;

Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.” denilmektedir.

Aynı Kanunun 189 uncu maddesi arazi ve arsaların, 191 inci maddesi yer altı ve yer üstü düzenlerinin, 193 üncü maddesi ise binaların tahsis edildiğinde veya tahsisli kullanımında kayıtların nasıl yapılması gerektiği açıklanmaktadır. Mevzuata göre Serdivan Belediyesince diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlara ilişkin niteliğine göre 250.02/251.02/252.02 Hesaplarına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydı yapılması gerekmektedir. Ayrıca tahsis edilen yer altı ve yer üstü düzenleri ile binalara ilişkin amortisman tutarlarının 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydı yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Tahsisli kullanılan taşınmazlara ilişkin ise niteliğine göre 250.03/251.03/252.03 Hesaplarına borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydı yapılması gerektiği belirtilmiştir. Tahsisli kullanılan yer altı ve yer üstü düzenleri ile binalara ilişkin amortisman tutarları ise 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydı yapılmalıdır.

Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Sıra No: 47) “Tahsisli Taşınmazların Amortisman İşlemleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “Kamu idaresinin mülkiyetinde olup diğer kamu idarelerine tahsis edilmeyen taşınmazların amortisman işlemleri maliki kamu idaresinin muhasebe birimi tarafından, diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların amortisman işlemleri ise taşınmazı kullanan kamu idaresinin muhasebe birimi tarafından 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları ile ihdas edilen yardımcı hesap kodları kullanılmak suretiyle yapılır.” denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, kamu idarelerinin taşınmazlarını tahsisli kullandığında veya diğer kamu idarelerine tahsis ettiğinde bu taşınmazları mali tablolar aracılığıyla izlemeleri ve söz konusu taşınmazların amortisman işlemlerini de taşınmazı kullanan idare tarafından yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesi; 28 adet taşınmazı diğer kamu idarelerine tahsis ettiği halde ilgili

yardımcı hesaplara aktarmamakta, 7 adet taşınmazı ise tahsisli kullandığı halde bu taşınmazlar bilançoda görülmemekte ve amortisman ayırma işlemi yapılmamaktadır.

Sonuç olarak 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 252 Binalar Hesabı ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazlara ilişkin tutarları içermediğinden gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile beraber çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde gereği yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında; 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 252 Binalar Hesabı ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazlara ilişkin tutarları içermediğinden gerçeği yansıtmamaktadır.