MEHMET BALiOGLU

Tahsis Edilen ve Tahsis Alınan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediyenin tahsisli kullandığı ve başka kamu idarelerine tahsis ettiği taşınmazlara muhasebe kayıtlarında yer verilmemesi.

Temel Bulgular

  • Belediyenin rayiç değeri 170.098.626,07 TL olan taşınmazı başka kamu idarelerine tahsis ettiği, 6.993.737,82 TL olan taşınmazı da tahsisli kullandığı tespit edilmiştir.
  • Kurumun tahsise konu taşınmazlarını muhasebe kaydına almaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 188 ve 192’nci maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu İdaresi tahsise konu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemleri yapacağını ifade etmiştir.
  • İdarenin başka kamu idaresine tahsis ettiği taşınmaz varsa ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar/252-Binalar Hesabına (02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar) alacak 500-Net Değer Hesabına (11 Tahsis Edilen Taşınmazlar) borç, varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına (13 Tahsis Edilen Taşınmazla İçin Ayrılmış Amortisman Tutarı) alacak kaydının yapılması;
  • Kamu idaresine başka kamu idaresinden taşınmaz tahsis edildiğinde ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar/252-Binalar Hesabına (03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) borç, 500 Net Değer Hesabına (12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) alacak, varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarı 500 Net Değer (13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları) hesabına borç 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydının yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin tahsisli kullandığı ve başka kamu idarelerine tahsis ettiği taşınmazlara muhasebe kayıtlarında yer verilmemiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “250 Arazi ve arsalar hesabı- Hesabın niteliği” başlıklı 188’inci maddesinde: “Arazi ve arsalar hesabı, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

“252 Binalar hesabı-Hesabın niteliği” başlıklı 192’nci maddesinde: “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

ifadeleri yer almaktadır.

Kamu idarelerine ait mali tabloların doğru ve güvenilir bir şekilde üretilebilmesi

amacıyla tahsise konu olan taşınmazların da mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir. Bunu temin etmek için Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yardımcı hesaplar belirlenmiş ve Mahalli İdareler Detay Hesap Planında 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar ve 500 Net Değer Hesaplarının alt kodlarına eklenmiştir.

Ayrıca Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde 250 ve 252 No’lu hesaplarda kayıtlı olan taşınmazlardan tahsise konu olan taşınmaz varsa;

  1. Kamu idaresine başka kamu idaresinden taşınmaz tahsis edildiğinde ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar/252-Binalar (03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) Hesabına borç, 500 Net Değer (12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) Hesabına alacak, varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarı 500 Net Değer (Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları) hesabına borç 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak,

  2. Kamu idaresi mülkiyetindeki taşınmazı başka idareye tahsis ettiğinde ise 500 Net Değer (Tahsis Edilen Taşınmazlar) hesabına borç, ilgisine göre 250 Arazi ve Arsalar/252 Binalar (Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar) hesabına alacak, varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500 Net Değer Hesabına (13.Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarı) alacak,

Kayıtlarının yapılmasının gerektiği ifade edilmiştir.

İdarenin taşınmazlarının tahsise konu olması durumunda yukarıda belirtildiği şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Muhasebe kaydının belirtilen şekilde yapılmaması mali tabloların hatalı bilgi içermesine neden olacaktır.

Yapılan incelemeler sonucunda Osmangazi Belediyesinin rayiç değeri 170.098.626,07 TL olan taşınmazı başka kamu idarelerine tahsis ettiği, 6.993.737,82 TL olan taşınmazı da tahsisli kullandığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, Kurumun tahsise konu taşınmazlarını yukarıda belirtildiği şekilde muhasebe kaydına almaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; ‘‘Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ve tahsis alınan taşınmazların listesi 21.05.2019 tarih ve 8202 nolu yevmiye ile muhasebe kaydı yapılmıştır. 2019 yılı için 2018 yılı rayiç bedel değerlerinin üzerine 11,86 oranında yeniden değerleme oranı uygulanmıştır.’’ denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tahsise konu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemleri yapacağını ifade etmiştir. İdarenin başka kamu idaresine tahsis ettiği taşınmaz varsa ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar/252-Binalar Hesabına (02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar) alacak 500-Net Değer Hesabına (11 Tahsis Edilen Taşınmazlar) borç, varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına (13 Tahsis Edilen Taşınmazla İçin Ayrılmış Amortisman Tutarı) alacak kaydının yapılması; kamu idaresine başka kamu idaresinden taşınmaz tahsis edildiğinde ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar/252-Binalar Hesabına (03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) borç, 500 Net Değer Hesabına (12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) alacak, varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarı 500 Net Değer (13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları) hesabına borç 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydının yapılması gerekmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.