MEHMET BALiOGLU

Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Belediye tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmaması.

Temel Bulgular:

  • 50 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarının yapılmaması sonucu ilgili maddi duran varlık hesapları ile 500 Net Değer Hesabının 2018 yılı mali tablolarında hatalı bilgi içermesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Kamu idaresi tarafından diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılması.

Rapor Metni

Belediye tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak muhasebe kayıtlarında gösterilmediği tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinde, belediyelerin kendine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği hüküm altına alınmıştır. Tahsis edilen taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde ise tahsisin iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kamu idaresinin her türlü taşınmazları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesaplarının ilgili alt kodlarının kullanılması gerekmektedir. Adı geçen Yönetmelik’in 250 Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişini açıklayan 189’uncu, 251 Yeraltı ve Yerüstü Hesabının işleyişini anlatan 191’inci ve 252 Binalar Hesabının işleyişini anlatan 193’üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde kamu

idarelerine ait taşınmazlardan tahsise konu edilenlerin kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaplara alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı incelendiğinde kamu idaresi tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların ilgili maddi duran varlık hesabının 02 detay kodunda ve 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar yardımcı hesabında muhasebeleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak yapılan incelemede, Belediye tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen 50 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarının yapılmaması sonucu bu taşınmazların ilgili olduğu maddi duran varlık hesapları ile 500 Net Değer Hesabının 2018 yılı mali tablolarında tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri kadar hatalı bilgi içermesine neden olunduğu görülmüştür.

Mali tabloların Belediyenin mali durumunu saydam ve gerçeğe uygun şekilde yansıtabilmesi için tahsis edilen taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İdaremizce kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazlar Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde takibi yapılmakta Ek:6 cetvelleri düzenlenmiş olup ilgili taşınmazların muhasebe kayıt işlemleri yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların takibine ilişkin gerekli cetvellerin düzenlendiği ve bu taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınacağı ifade edilmekle birlikte 2018 yılı içerisinde tahsis edilen bu taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmaması nedeniyle ilgili maddi duran varlık hesapları ile 500 Net Değer Hesabının 2018 yılı bilançosunda tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri kadar hatalı bilgi içerdiği değerlendirilmektedir.