MEHMET BALiOGLU

Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların 500 Net Değer Hesabına kaydedilerek takip edilmediği görülmüştür.

Temel Bulgular

  • Belediyeye ait 5 adet taşınmazın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmesine rağmen ilgili Maddi Duran Varlık Hesaplarına ve 500 Net Değer Hesabına gerekli kayıtlar yapılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187, 191, 193’üncü maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettiği taşınmazları kayıtlı değerleri üzerinden ilgili Maddi Duran Varlık Hesaplarına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydetmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediye tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların 500 Net Değer Hesabına kaydedilerek takip edilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Maddi Duran Varlıklar Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 187’nci maddesine göre; kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenlerin yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Yönetmelik’in 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının işleyişini düzenleyen 191’inci maddesine göre, tahsise konu edilen yeraltı ve yerüstü düzenleri tahsis eden kamu idaresince kayıtlı değer üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına

alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedileceği ve varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarının 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedileceği; 252 Binalar Hesabının işleyişini düzenleyen 193’üncü maddesine göre, tahsise konu edilen binaların tahsis eden kamu idaresince kayıtlı değer üzerinden 252 Binalar Hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedileceği ve binaya ilişkin ayrılmış amortisman tutarının 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

Yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, belediyenin tahsis ettiği taşınmazlarını kayıtlı değerleri üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252 Binalar Hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydetmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş olan 5 adet taşınmaza ilişkin olarak ilgili Maddi Duran Varlık Hesaplarına ve 500 Net Değer Hesabına gerekli kayıtların yapılmadığı görülmüştür. Bu durum ilgili hesapların doğruyu ve gerçeği yansıtmasına engel teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz tarafından diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilen taşınmazların, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesi suretiyle muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi ve böylelikle ilgili hesapların doğru şekilde çalışması sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup diğer kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazlar için gerekli çalışmaların yapılarak muhasebe kayıtlarının düzeltileceği ve ilgili hesapların doğru şekilde çalışmasının sağlanacağı ifade edilmiştir. Ancak, yapılacak çalışmaların 2018 yılı dönem sonu mali tablolarındaki hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.