MEHMET BALiOGLU

Tahsil Edilemeyen Kira Gelirleriyle İlgili Gerekli Hukuki İşlemlerin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite tarafından kiraya verilen taşınmazlara ait kira bedellerinden bir kısmının süresinde tahsil edilmediği tespit edilmiştir.
  • Süresinde tahsil edilmeyen kira bedelleriyle ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılmadığı tespit edilmiştir.
  • Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca kiraya verilen 21 kantinden 10 tanesine ait kira bedellerinin sözleşme hükümlerine uygun şekilde zamanında tahsil edilmediği tespit edilmiştir.
  • Kiralama işlemlerinin takibinde Daire Başkanlıkları arasında koordinasyon bulunmadığı, Hukuk Müşavirliğince gerekli takibin de yapılmadığı görülmüştür.
  • Kirasını zamanında yatırmayan müstecirlerin bir kısmıyla sadece resmi yazışma yapılıp gecikme faizi hesaplama veya sözleşmenin feshi işlemi yapılmadığı, bir kısmıyla ilgili ise resmi yazışma dahil herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 8
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 11
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 60

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Taşınmaz kira gelirlerinin tahsil ve takip işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
  • Tahsil edilemeyen kira gelirleriyle ilgili olarak mevzuatta öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan incelemeler neticesinde Üniversite tarafından kiraya verilen taşınmazlara ait kira bedellerinden bir kısmının süresinde tahsil edilmediği, süresinde tahsil edilmeyen kira bedelleriyle ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılmadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap Verme Sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde;

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.”,

“Üst Yönetici” başlıklı 11’inci maddesinde “…

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.”

Hükmü yer almaktadır

Aynı Kanunun “Malî hizmetler birimi” başlıklı 60’ıncı maddesine göre; ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirme, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme mali hizmetler biriminin görevidir.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca kiraya verilen 21 kantinden 10 tanesine ait kira bedellerinin sözleşme hükümlerine uygun şekilde zamanında tahsil edilmediği tespit edilmiştir. Kiralama işlemlerinin takibinde Daire Başkanlıkları arasında koordinasyon bulunmadığı, Hukuk Müşavirliğince gerekli takibin de yapılmadığı görülmüştür. Kirasını zamanında yatırmayan müstecirlerin bir kısmıyla sadece resmi yazışma yapılıp gecikme faizi hesaplama veya sözleşmenin feshi işlemi yapılmadığı, bir kısmıyla ilgili ise resmi yazışma dahil herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

Her ne kadar kira tahsilatlarına ilişkin gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edilmiş olsa da ilgili birimler arasındaki koordinasyon eksikliği, bölgenin ve kurumun kendine özgü şartlarından dolayı bu konuda aksaklık yaşandığı aşikardır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla bir kamu geliri olan taşınmaz kira gelirlerinin tahsil ve takip işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi, tahsil edilemeyen kira gelirleriyle ilgili olarak mevzuatta öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.