MEHMET BALiOGLU

Taahhüt Hesaplarının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler, taahhütlerde bulunmalarına rağmen 980- Gider Taahhütleri Hesabı ve 981- Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabını kullanmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 1 Sıra No.lu Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin “Yeni Açılan Nazım Hesaplar” başlıklı 5’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Sözleşmelere dayalı taahhütlerin takibi için 980- Gider Taahhütleri Hesabı ve 981- Gider Taahhütleri Alacaklı Hesaplarının kullanımının takibi yapılmalıdır.

Rapor Metni

Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından girişilen taahhütler olmasına rağmen 980- Gider Taahhütleri Hesabı ile 981- Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabının kullanılmadığı, tespit edilmiştir.

İlgili hesapların kullanılmasını gerektiren taahhütlerin bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 3: Gider Taahhütleri

İlgili Birim

Taahhüt

Tutarı (TL)

Sözleşme Tarihi

Özel İlkokul

500 m2 Alanın

Malzemesiz Genel

14.350,00

01.03.2019

Özel İlkokul

Bilgisayar

Yazılımı Bakım ve

14.400,00

02.01.2019

Özel İlkokul

Danışmanlık

Hizmeti Alımı 1.

19.670,00

01.03.2019

Özel İlkokul

Danışmanlık

Hizmeti Alımı 2.

19.670,00

01.03.2019

TÖMER

Danışmanlık

Hizmeti Alımı 3.

19.670,00

01.03.2019

1 Sıra No.lu Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin “Yeni Açılan Nazım Hesaplar” başlıklı 5’inci maddesinde; “…b) “98” Taahhüt hesapları: Bu hesap grubu; yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilenler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır ve niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

980 Gider Taahhütleri Hesabı

981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı

  1. 980 Gider Taahhütleri Hesabı; yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen cari ve sermaye nitelikli taahhüt tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

  2. 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı, “980 Gider Taahhütleri Hesabı” ile karşılıklı çalışır.” denilmektedir.

Belirtilen hesapların 2020 yılından itibaren kullanılacağı ileri sürülse de; sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütlerin sağlıklı bir şekilde izlenilmesini sağlamak için, bahsedilen hesapların kullanılıp kullanılmadığının takibinin yapılması uygun olacaktır.