MEHMET BALiOGLU

Taahhüt Hesaplarına Eksik Kayıt Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu

  • İhaleli işlerin sözleşme bedelleri ve iş artışları ile fiyat farklarının izlenmesi

Temel Bulgular

  • Belediye hesaplarında yalnızca imzalanmış yapım işlerine ait sözleşme bedellerinin izlendiği.
  • İhalesi yapılan diğer işlere ait sözleşmelere bağlı olarak idarenin borç altına girdiği tutarların ve bu sözleşmelere ait iş artışları ve fiyat farklarının ilgili hesaplarda izlenmediği.
  • 920- Gider Taahhütleri ve 921- Gider Taahhüt Karşılığı Hesaplarının doğruyu yansıtmadığı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 448, 449, 450 ve 451’inci maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İhaleli işlerin sözleşme bedelleri, iş artışları ve fiyat farklarının ilgili hesaplarda izlenmesi.
  • Mevcut mevzuata göre işlemlerin tesis edilmesi.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Taahhüt Hesapları” başlıklı 448’inci maddesinde bu hesap grubunun, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen gider taahhütlerinin, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya

feshedilenlerin ve kamu-özel iş birliği modeli çerçevesinde girişilen taahhütlerin, bunlara yapılan ilaveler, fiyat güncellemeleri ile bunlardan yerine getirilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılacağı,

“Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 449’uncu maddesinde ihale mevzuatına göre, ihale işlemleri tamamlanarak mal ve hizmet alımı ve yapım işleri için yapılan sözleşmelere dayanılarak hazırlanan ihale dosyalarının ilk hakedişle birlikte muhasebe birimine verileceği, muhasebe birimince bu sözleşmelere dayanılarak taahhüt tutarının, taahhüt kartına yazılacağı ve gider taahhütleri hesabına kaydedileceği,

hükme bağlanmıştır.

Mezkur Yönetmelik’in 920- Gider Taahhütleri Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 450 ve 451’inci maddelerinde ise bu hesabın, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarlarıyla bunlardan yerine getirilenlerin ve feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılacağı, girişilen taahhüt tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taahhüt artışının bu hesaba borç, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği hususu düzenlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Yönetmelik kapsamındaki kamu kurumlarının ihale mevzuatına göre ihale işlemleri tamamlanarak yaptıkları ihaleli işler için sözleşmeyle yüklenmeye giriştikleri borç tutarları ile sözleşmeye ilişkin fiyat farkları ve iş artışlarının 920- Gider Taahhütleri ve 921- Gider Taahhüt Karşılığı Hesaplarında izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Belediyenin hesap ve işlemlerinin incelenmesinde, hesaplarda yalnızca belediyenin imzalamış olduğu yapım işlerine ait sözleşme bedellerinin izlendiği, ihalesi yapılan diğer işlere ait sözleşmelere bağlı olarak idarenin borç altına girdiği tutarların ve bu sözleşmelere ait iş artışları ve fiyat farklarının ilgili hesaplarda izlenmediği, bu yönüyle mali tablolarda yer alan 920- Gider Taahhütleri ve 921- Gider Taahhüt Karşılığı Hesaplarının doğruyu yansıtmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ‘Taahhüt Hesapları’ başlıklı maddesine göre uygulamaya başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda

işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.