MEHMET BALiOGLU

Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Krediler İçin Faiz Hesaplanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bilimsel araştırma projeleri için verilen avans ve kredilerin mahsubunda gecikmeler yaşanmaktadır.
  • Geciken mahsuplar için faiz hesaplaması yapılmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 11: Avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde mahsup işleminin tamamlanması gerektiği belirtilmektedir.
  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun: Mahsup süresi içinde kapatılmayan avanslar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
  • 2007-1 Sayılı Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ: Belirtilen sürede mahsup edilmeyen avanslar için 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
  • Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Madde 13: Belirlenen mahsup süresi sonunda kapatılmayan avans/ön ödeme tutarları ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ‘Avans ve Mahsup İşlemleri’ başlıklı 20. Madde: Belirlenen mahsup süresi sonunda kapatılmayan avans/ön ödeme tutarları ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
  • TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usullerin ‘Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri’ başlıklı 6. Madde: Belirlenen mahsup süresi sonunda kapatılmayan avans/ön ödeme tutarları ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Avans ve kredi mahsup sürelerine uyulması gerekmektedir.
  • Gecikilen mahsuplar için yasal faiz hesaplaması yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Bilimsel Araştırma Projeleri için verilen avans ve kredi evraklarının incelenmesinde avans ve kredi işleminde mahsup sürelerine uyulmadığı ve mahsubu geciken avans için faiz hesaplanmadığı tespit edilmiştir.

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ‘Ön Ödemelerde Mahsup Süresi ve Sorumluluk’ başlıklı 11 inci maddesinde;

“Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür. Bakanlık, zorunlu hallerde mahsup süresini ayrıca belirlemeye yetkilidir. Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.”

denilmektedir.

2007-1 sayılı Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde; belirtilen sürede mahsup edilmeyen avansların, mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ilgili mutemetten tahsil edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin ‘Avans ve Mahsup İşlemleri’ başlıklı 20. maddesinde, TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usullerin ‘Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri’ başlıklı 6 ncı maddesinde; belirlenen mahsup süresi sonunda kapatılmayan avans/ ön ödeme tutarları ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edileceği belirtilmiştir.

Avans ve kredi mahsup sürelerine uyulmadığı takdirde gecikilen süre için yasal faiz hesaplanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.