MEHMET BALiOGLU

Süresi Dolan Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin muhasebe kayıtlarında geçerlilik süresi sona eren 1.555.430,23 TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır.
  • Bu teminat mektuplarının 1.003.566,23 TL’lik kısmının geçerlilik süresi üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmiştir.
  • Kalan 551.864 TL’lik kısmın ise geçerlilik süresi sona ermiş ancak 2 yıllık yasal süre henüz dolmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 14. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Geçerlilik süresi üzerinden 2 yıl geçen 1.003.566,23 TL tutarındaki teminat mektubu bankasına iade edilmelidir.
  • Geçerlilik süresi sona ermiş ancak 2 yıllık süresi dolmayan 551.864 TL’lik teminat mektubu için ilgililere yazılı uyarı yapılmalıdır.
  • İlgililere yapılan yazılı uyarı sonrasında teminat mektupları iade edilerek muhasebe kayıtlarından çıkarılmalıdır.

Rapor Metni

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi muhasebe işlemlerinin incelenmesi sonucunda, geçerlilik süresi sona eren teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmadığı tespit edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İade edilemeyen teminatlar” başlıklı 14’üncü maddesinde; “13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.” hükümleri yer almaktadır.

Kanun hükmü uyarınca, söz konusu 2 yıllık sürede idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen teminat mektuplarının bankasına iade edilmesi gerekmektedir. 2 yıllık süre henüz dolmamış ise teminat mektuplarının iadesi için öncelikle ilgilisine yazılı uyarı yapılmalıdır. İdarenin muhasebe kayıtlarından elde edilen bilgilerde 2019 yılsonu itibariyle 1.003.566,23 TL tutarlı teminat mektuplarının geçerlilik süresi üzerinden 2 yıl geçtiği; 551.864 TL tutarlı teminat mektuplarının ise geçerlilik süresinin sona erdiği, ancak 2 yıllık sürenin henüz dolmadığı tespit edilmiştir. Geçerlilik süresi sona eren toplam 1.555.430,23 TL tutarındaki teminat mektuplarının ilgilisine iade edilerek muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresince konu ile ilgili olarak gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmaktadır.