MEHMET BALiOGLU

Sürekli İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

Belediyenin sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen 37 kişinin faaliyet dönemine tekabül eden kıdem tazminatları için ihtiyatlılık kavramı gereği ayrılması gereken, kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Temel kavramlar” başlıklı 5’inci maddesinde; dönemsellik kavramı; kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır şeklinde

tanımlanmıştır. Yine aynı Yönetmelik maddesinde ihtiyatlılık kavramı ise; muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 330’uncu maddesinde; mevzuat hükümlerine göre ayrılacak uzun vadeli kıdem tazminatlarının bu hesaba kaydedileceği belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlık 331’inci maddesinde; hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarlarının 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği ve vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılıklarının

472 Kıdem Tazminatı Hesabına borç, 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 281’inci maddesinde; bu hesabın mevzuat hükümlerine göre ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, Belediyenin sürekli işçi statüsünde istihdam edilen işçiler için ihtiyatlılık ve dönemsellik kavramları gereği 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının kullanılması suretiyle karşılık ayırması, karşılığında 630 Giderler Hesabını kullanması ve faaliyet dönemi içerisinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatlarını 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına aktarması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Belediyenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, denetim yılı içerisinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilen 37 kişi için kıdem tazminatı karşılığı ayırmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında mali ve sosyal hakları bakımından 2018 yılının ikinci altı ayı için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı olan 5.434,42 TL’yi hak edecek durumda oldukları ve bu sebepten ötürü karşılığın bu tavan tutardan ayrılmasının gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, bahsedilen muhasebe kayıtlarının yapılmamasından dolayı;

  • 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı bilançoda 21.737,68 TL,

  • 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı bilançoda 179.335,86 TL,

  • 630 Giderler Hesabı faaliyet sonuçları tablosunda 201.073,54 TL, eksik olarak yer almaktadır.

    Kamu idaresi cevabında; “Sürekli işçiler için 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı birinci altı ay için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarları üzerinden kayıtlar yapılmaktadır. İkinci altı ayı için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarları içinde kayıtların yapılması çalışmalarına başlanmıştır.” denilmektedir.

    Sonuç olarak kamu idaresi cevabında sürekli işçiler için yılın ikinci altı ayı için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarları esas alınarak kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasına dair çalışmalara başlandığı ifade edilmiştir. Ancak, bulgu konusu husus İdarenin 2018 yılında sürekli işçileri için kıdem tazminatı karşılığının ayrılmaması üzerinedir. İfade edilen tespitler dolayısıyla İdarenin bilançosunda Kıdem Tazminatı Karşılığı hesapları ile faaliyet sonuçları tablosunda Giderler Hesabının belirtilen tutarlarda hata barındırmalarına sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından bilanço ve faaliyet sonuçları tablosu doğru ve güvenilir veri içermemektedir.