MEHMET BALiOGLU

Sürekli Eğitim Merkezinin Eğitim Hizmet Alımı Yaptığı Firmaların/Kişilerin Bakanlık Tarafından Yetkilendirilmemiş Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), Uzlaştırmacı Eğitimi kurslarını düzenleme yetkisi ve kapasitesine sahip olmasına rağmen, bu eğitimleri Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş iki firmadan doğrudan temin yoluyla satın almıştır.
 • Eğitim veren bazı öğretim üyelerinin, eğitim verdikleri tarihte fiilen görev yaptıkları üniversiteler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında bulunmamaktadır.
 • Eğitim veren kişiler arasında İletişim Fakültesi mezunu bir öğretim üyesi ve Bakanlık listesinde Uzlaştırmacı olarak görevlendirilebilecek/yetkilendirilmiş kişi listesinde yer alan fakat eğitim verme yetkisi olmayan üç gerçek kişi tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 05.08.2017 tarih ve 30145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin “Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesi” başlıklı 51’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • DESEM’in Uzlaştırmacı Eğitimi kurslarını düzenlerken sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kişilerle çalışması gerekmektedir.
 • Eğitimlere katılan kişilere verilen sertifikaların geçerliliğinin sorgulanması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Rapor Metni

Sürekli Eğitim Merkezinin 2019 yılında Üniversite Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen çok sayıda (12 adet) Uzlaştırmacı Eğitimi kursu açmasının yanı sıra kendisi tarafından düzenlenen kurslardan daha çok sayıda (15 adet) Uzlaştırmacı Eğitimi Kursunu da; söz konusu kursu vermeye yetkisi bulunmayan iki firmadan 22/d doğrudan temin kapsamında hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

05.08.2017 tarih ve 30145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin “Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesi” başlıklı 51’inci maddesinde uzlaştırmacı eğitiminin; üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verileceği, bu kuruluşların da ancak

Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilecekleri ve izin verilen eğitim kuruluşlarının listesinin elektronik ortamda yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde Adalet Bakanlığı web sitesinde Uzlaştırmacı Eğitimi İzni Verilen Eğitim Kuruluşları yayınlanmıştır. Bu kuruluşlar içinde Dokuz Eylül Üniversitesi yer almakta olup alınan izin kapsamında Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) bünyesinde Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından çok sayıda Uzlaştırmacı Eğitimi kursu düzenlenmiştir. Ancak DESEM kendi kaynakları ile bu kursu düzenlemeye yetkili ve muktedir iken çok sayıda (15 adet) Uzlaştırmacı Eğitimi Kursunu Bakanlık tarafından yetkilendirilmeyen/mevzuat uyarınca yetkilendirilmesi de mümkün olmayan iki firmadan doğrudan temin yöntemiyle satın almış ve söz konusu kişi/firmalar tarafından verilen Uzlaştırmacı Eğitimleri Adana, Hatay ve Urfa illerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kurslarda ders veren eğiticilere ait liste incelendiğinde;

 • Eğitimi veren hukuk fakültesi menşeli öğretim üyelerinin eğitim verdikleri tarihte fiilen görev yaptıkları Üniversitelerin Bakanlık tarafından 2019 yılında yetkilendirilen kurumlar arasında bulunmadığı (Çağ Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, vb.)

 • Eğitime katıldığı bildirilen öğretim üyelerinden birinin İletişim Fakültesi mezunu olduğu ve eğitimin yapıldığı 2019 yılında aktif olarak görev yaptığı Ege Üniversitesinde Hukuk Fakültesi bulunmadığı ve bunun doğal sonucu olarak ta yetkilendirilmiş kurumlar içinde yer almadığı;

 • 2019 yılı Bakanlık listesinde mahkemeler tarafından dava dosyalarında Uzlaştırmacı olarak görevlendirilebilecek/yetkilendirilmiş kişi listesinde yer alan ve eğitim verme yetkisi olmayan 3 (üç) gerçek kişiden (Uzlaştırmacıdan) eğitim hizmeti alındığı

  tespit edilmiştir.

  Bu durum mevzuat açısından uygun olmadığı gibi, eğitime katılıp sertifika alan katılımcılara verilen belgelerin de geçerliliğinin sorgulanmasına yol açacak mahiyette olduğu değerlendirilmiştir.