MEHMET BALiOGLU

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesaplarının Kullanılmaması ve Karşılık Ayrılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Döner Sermaye İşletmesinin, özel bir firmadan tahsil edemediği ve hukuki işlem başlattığı alacağının muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.
  • Söz konusu alacak için Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereği karşılık ayrılması ve muhasebe kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 29 (h) : “ İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz.”
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 109: “(1) Şüpheli ticari alacaklar hesabı, işletmelerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacakların izlenmesi için kullanılır.”
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 111: “(1) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı, şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. ”

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Söz konusu alacak için Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması gerekmektedir.
  • Alacağın muhasebe kayıtlarına ve bilançoya yansıtılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Döner Sermaye İşletmesinin özel bir firmadan tahsil edemediği ve hukuki işlem başlattığı alacağının muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Temel muhasebe kavramları” başlıklı 29’uncu maddesinin (h) bendinde;

İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin 109’uncu maddesinde;

“(1) Şüpheli ticari alacaklar hesabı, işletmelerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacakların izlenmesi için kullanılır.”

129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı (-)’na ilişkin düzenlemeler getiren

“Hesabın niteliği” başlıklı 111’inci maddesinde;

“(1) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı, şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ile davalı şirket arasında 19.01.2016 imzalanan sözleşme neticesinde kurum hizmeti yerine getirmesine rağmen ilgili firma sözleşme bedeli olan 26.500 TL’yi ödememiştir. Bunun üzerine gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup icra takibi devam etmektedir.

Mali tablolar ve muhasebe kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde karşılık ayrılması yoluyla muhasebe kayıtlarında ve bilançoda yer alması gereken söz konusu alacağa ilişkin herhangi bir muhasebe kaydı bulunmamakta, alacak bilançoda da görülmemektedir. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği söz konusu alacak muhasebe kayıtlarında ve mali tablolarda yer alması gerekmektedir.