MEHMET BALiOGLU

Sunulan Temel Ürün ve Hizmetler ile Bunların Karşılanacağı Kaynaklar Hakkında Bilgi Verilmemesi

Rapor Özet

  • Fatsa Belediyesi’nin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı incelendi.
  • İnceleme sonucunda, planın “Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi” bağlamında herhangi bir çalışmaya yer verilmediği, belirlenen maliyetlerin karşılanmasına dönük olarak bir kaynak tahmininde bulunulmadığı görüldü.
  • Kamu idaresi cevabında, Kamu idareleri için stratejik plan hazırlama kılavuzu dikkate alınarak faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi hususunda çalışmaların yapılacağı açıklanmıştır.
  • Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi, Stratejik Planlama Kılavuzu’nda belirtilen hususlara uygun olarak faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmalıdır.
  • İdare, belirlenen maliyetlerin karşılanmasına dönük olarak bir kaynak tahmininde bulunmalıdır.

Rapor Metni

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ‘Stratejik Planların Hazırlanması’ başlıklı 9’uncu maddesine göre, stratejik planların “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna” uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

İlgili Kılavuzda, Stratejik Planların “Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi” başlığını içerecek şekilde hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kılavuzun “Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi” başlıklı bölümünde, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin gerçekleştirilmesinden sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetlerin belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Yine kılavuzda, belirlenen bu ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmasının, kuruluşun organizasyon şeması oluşturulması ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi aşamalarında idareye faydalı olacağına dikkat çekilmiştir.

Yine Kılavuzda, toplam maliyetlerin elde edilecek kaynaklarla karşılaştırılması gerektiği ve bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceğinin tahmin edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tüm bu düzenlemelere karşın Fatsa Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planında, “Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi” bağlamında herhangi bir çalışmaya yer verilmediği, belirlenen maliyetlerin karşılanmasına dönük olarak bir kaynak tahmininde bulunulmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; Kamu idareleri için stratejik plan hazırlama kılavuzu dikkate alınarak faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi hususunda çalışmaların yapılacağı açıklanmıştır.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir