MEHMET BALiOGLU

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payına İlişkin Tahakkuk ve Tahsilatın Yapılmaması

Rapor Özet

  • Hesap dönemi itibariyle idarenin su tesisleri harcamalarına katılma payını tahakkuk ve tahsil etmediği görülmüştür.
  • İdarenin mevzuat hükümleri doğrultusunda su tesisleri harcamalarına katılma paylarını tahakkuk ve tahsil etmesi gerekmektedir.
  • İdarenin cevabında; Mali Hizmetler Müdürlüğünce bulgu konusu katılma payının, tahakkuk ve tahsilatının sağlanması için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne yazı yazıldığı ve mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması istendiği belirtilmiştir.
  • Su tesisleri harcamalarına katılma payının tahakkuk ve takibi açısından sadece Mali Hizmetler Müdürlüğünün inisiyatif alarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile yazışma yaptığı görülmüştür.
  • Bulgu konusu payın takip ve tahsilatında birimler arası koordinasyonun sağlanması ve gelir düzeyinin arttırılması açısından, üst yöneticinin de sürece dahil olması yerinde olacaktır.
  • İdarenin; hem kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması hem de kamu görevlileri açısından bir sorumluluk oluşmaması amacıyla, su tesisleri harcamalarına katılma payına ilişkin tahakkuk ve tahsilatını sağlaması gerekmektedir.

Rapor Metni

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin (f) bendinde Belediye başkanı belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında, muhasebe hizmeti;

Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.

Şeklinde tanımlanmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında muhasebe yetkilisinin, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un 60’ıncı maddesinin (e) bendinde de, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Su tesisi harcamalarına katılma payı” başlıklı 88’inci maddesinde;

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır:

  1. Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,

  2. Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.” denilmektedir.

Mevzuatta belirtildiği üzere yeni içme suyu şebekesi yapılması, mevcut olanın ıslah edilmesi veya genişletilmesi durumunda su tesisleri harcamalarına katılma payının tahakkuk

ve tahsilinin yapılması zorunludur. Su tesisleri harcamalarına katılım payının nasıl hesaplanacağı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; 2018 yılı ve önceki dönemler için yeni içme suyu şebekesi yapılması, mevcut olanın ıslah edilmesi veya genişletilmesi kapsamında harcamalar yapıldığı buna karşılık “Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı” alınması yönünde herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür.

İdarenin mevzuat hükümleri doğrultusunda su tesisleri harcamalarına katılma paylarını tahakkuk ve tahsil etmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 16.05.2019 tarih ve 4498 sayılı yazı ile Harcamalarına Katılma Payına İlişkin Tahakkuk ve Tahsilatın Yapılması için, Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğüne mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hususunda yazı yazılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; Mali Hizmetler Müdürlüğünce bulgu konusu katılma payının, tahakkuk ve tahsilatının sağlanması için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne yazı yazıldığı ve mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması istendiği belirtilmiştir.

İdare cevabı ve ekinde, bulgu konusuna iştirak edilmektedir. Ancak söz konusu gelirin tahakkuk ve takibi açısından sadece Mali Hizmetler Müdürlüğünün inisiyatif alarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile yazışma yaptığı görülmüştür. Oysaki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11’inci maddesinde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının esas olduğu ve belirtilen ilkelerin gözetilmesinden üst yöneticinin sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte bulgu da belirtildiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinde de; Belediye başkanı belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla bulgu konusu payın takip ve tahsilatında birimler arası koordinasyonun sağlanması ve gelir düzeyinin arttırılması açısından, üst yöneticinin de sürece dahil olması yerinde olacaktır.

İdarenin; hem kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması hem de kamu görevlileri açısından bir sorumluluk oluşmaması amacıyla, su tesisleri harcamalarına katılma payına ilişkin tahakkuk ve tahsilatını sağlaması gerekmektedir.