MEHMET BALiOGLU

Su Abonelik Güvence Bedellerinin Güncellenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Abonelik sözleşmesi imzalandığında alınan güvence bedelleri güncellenmemektedir.
  • Güvence bedeli hesaplaması güncellenmeyen alınan depozito ve teminatlar hesabında bulunan tutarlar üzerinden yapılmaktadır.
  • Bu da 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabının olması gerekenden eksik, 630 Giderler hesabının da aboneliklerin sonlandırıldığı dönemlerde olması gerekenden fazla görünmesine neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Güvence bedellerinin düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.
  • Güvence bedeli hesaplaması güncel tutulan alınan depozito ve teminatlar hesabında bulunan tutarlar üzerinden yapılmalıdır.

Rapor Metni

Abonelik sözleşmesi imzalandığında alınan güvence bedelleri güncellenmemektedir.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Güvence bedeli” başlıklı 26’ncı maddesinde idare ile sözleşme imzalayan her aboneden, abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde ödenmemiş su ve/veya atıksu tüketim bedeline karşılık olarak ve borcuna mahsup edilmek üzere abone grubuna göre en az bir tahakkuk dönemindeki su ve/veya atıksu bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli alınacağı; abone gruplarına göre alınacak güvence bedelleri m³ cinsinden bu Yönetmeliğe ekli TESKİ Su, Atıksu, Güvence, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi’nde gösterildiği; güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre o aboneliğin su ve atıksu tarifesindeki m³ başına belirlenen su ve atıksu ücretinin TESKİ Su, Atıksu, Güvence, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi’nin ikinci bölümünde belirtilen m³ miktarıyla çarpılması suretiyle hesaplanacağ; güvence bedelinin nakit olarak alınacağı; idare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden alınan güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması ve idare ile abone arasındaki tüm hesapların tasfiye edilmiş olması kaydıyla abonelik tesis edildiğinde m³ cinsinden alınan güvence bedeli miktarı aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade edeceği düzenlenmiştir.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2016 tarihinden önce güvence bedellerini maktu olarak tahsil ettiği, ancak bu tarihten itibaren güvence bedelini, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre o aboneliğin su ve atıksu tarifesindeki m³ başına belirlenen su ve atıksu ücretinin aynı tarifenin ikinci bölümünde belirtilen m³ miktarıyla çarpılması suretiyle hesaplanan tutar üzerinden tahsil ederek muhasebe kayıtlarına aldığı görülmüştür.

Alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı bulunan tutarlar, sonraki yıllarda herhangi bir güncelleme işlemine tabi tutulmamaktadır. Aboneliği sonlandırılanların güvence bedelleri iade edilirken alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı bulunan tutarlar üzerinden çıkış yapılarak aradaki fark giderleştirilmektedir.. Bu durum 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabının olması gerekenden eksik, 630 Giderler hesabının da aboneliklerin sonlandırıldığı dönemlerde olması gerekenden fazla görünmesine neden olmaktadır.

Kamu idaresi cevabından bulguda belirtildiği üzere işlem yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır.