MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planın Paydaş Analizi Bölümünde Eksikliklerin Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Stratejik Planın Paydaş Analizi bölümünde paydaşların önceliklendirilmesi, paydaşların değerlendirilmesi, paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi bölümlerine yer verilmediği tespit edildi.
  • Kamu idaresi cevabında; “Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuş olup sürecinde denetim bulgularınız dikkate alınarak ve Kamu idareleri stratejik planlama göre daha detaylı paydaş analizi bölümü oluşturulacak; paydaş öncelikleri paydaşların görüş ve önerileri ve değerlendirilmesi ne yer verilecektir” denilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu
  • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin, stratejik planında paydaşların önceliklendirilmesi, paydaşların değerlendirilmesi, paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi aşamalarına yer vermesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Stratejik Planın Paydaş Analizi bölümünde Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na uygun olarak paydaşların önceliklendirilmesi, paydaşların değerlendirilmesi, paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi bölümlerine yer verilmediği görülmüştür.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun amacı; stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna göre Durum Analizi stratejik planda yer alması gereken unsurlardan biridir. Kılavuz’un “4.Durum Analizi” bölümünde durum analizi kapsamında; tarihi gelişim, kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz ve çevre analizi değerlendirmelerinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Kılavuzun 4-D Paydaş Analizi bölümünde;

“Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur:

  • Paydaşların tespiti

  • Paydaşların önceliklendirilmesi

  • Paydaşların değerlendirilmesi

  • Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi” “Paydaşların Önceliklendirilmesi

Belirlenen paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasını imkânsız kılacak sayıda

olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir.”

“Paydaşların Değerlendirilmesi

Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir.

Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur.”

“Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dâhilinde yürütülür.” denilmektedir.

Bu doğrultuda İdarenin Stratejik Planı incelendiğinde; Paydaş Analizi bölümünde paydaşların önceliklendirilmesi, paydaşların değerlendirilmesi, paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi aşamalarına yer verilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “İdare Stratejik Planının 2. Bölümünde Paydaş Analizi kısmında Yalova Belediyesi iç ve dış paydaş analizi yapılmış paydaşlar listelenmiştir. 2020- 2024 Stratejik planı ile ilgili hazırlık çalışmaları 02 Mayıs 2019 tarihinde başlatılmış olup, Stratejik Planlama çalışmaları Mali hizmetler Müdürlüğünün koordinasyonunda ve “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yürütülecektir. Bu çerçevede; Stratejik Planlama Çalışmaları sıkı bir şekilde takip edilecektir. Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuş olup sürecinde denetim bulgularınız dikkate alınarak ve Kamu idareleri stratejik planlama göre daha detaylı paydaş analizi bölümü oluşturulacak; paydaş öncelikleri paydaşların görüş ve önerileri ve değerlendirilmesi ne yer verilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgu doğrultusunda detaylı paydaş analizi bölümünün oluşturulacağı bu kapsamda paydaş önceliklerine, paydaşların görüşlerine, önerilerine ve değerlendirmelere yer verileceği belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.