MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planın Bazı Temel Soruları Karşılamaması

Rapor Özet

  • Ana konu: Fatsa Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planının incelenmesi.
  • Temel bulgular: Stratejik Planın, ilgili kılavuzda belirtilen temel soruların bazılarını karşılayamadığı tespit edilmiştir.
  • Yasal ve düzenleyici çerçeve: Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
  • Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları: Stratejik Planın, tüm temel soruların cevaplarını içerecek şekilde oluşturulması.

Rapor Metni

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ‘Stratejik Planların Hazırlanması’ başlıklı 9’uncu maddesine göre, stratejik planların “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna” uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

İlgili Kılavuzda, Stratejik Planların, “Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi” başlığı altında aşağıda örneklerine yer verilen bazı temel soruların cevaplarını içerecek şekilde hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasal Yükümlükler ve Mevzuat Analizi Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular;

  • Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir?

  • Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır?

  • Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır?

  • Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir?

  • Kuruluşun (varsa) mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini içermekte midir?

  • Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir?”

Fatsa Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı incelendiğinde, Stratejik Planın, ilgili kılavuzda belirtilen temel soruların bazılarını karşılayamadığı tespit edilmiştir. Stratejik Planın “Yasal Yükümlülükler” bölümünde yalnızca, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Görev ve yetkiler’ ile ilgili maddelerine yer verildiği ve diğer ilgili mevzuattan ise hiç bahsedilmediği görülmüştür.

Bu bağlamda örneğin, “Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir?” ve “Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir?” sorularının cevabına stratejik planda rastlanamamıştır.

Kamu idaresi cevabında; Hazırlanacak olan stratejik planın, tüm temel soruların cevaplarını içerecek şekilde oluşturulacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir