MEHMET BALiOGLU

Stratejik Plandaki Birçok Hedefin Ölçülebilirlik Kriterini Sağlamaması

Rapor Özet

  • Stratejik hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ölçülebilir olması gerektiği ifade edilmektedir.
  • Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilmediği durumlarda ise, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.
  • Stratejik plan dönemi sonunda gerçekleşen durum ile karşılaştırılabilecek ve hedefe ulaşma derecesini ölçebilecek verilere planda yer verilmediği düşünülmektedir.
  • Ölçülebilirlik kriterine uymayan hedefler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Rapor Metni

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun “Geleceğe Bakış” başlıklı 5 inci kısmının Hedefler bölümünde; stratejik hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ölçülebilir olması gerektiği ifade edilmektedir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilmediği durumlarda ise, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

Fatsa Belediyesinin 2015-2019 yıllarını içeren Stratejik Planında yer alan hedeflerin yaklaşık %50’sinin ölçülebilir olmaktan uzak olduğu görülmüştür. Bu nedenle stratejik plan dönemi sonunda gerçekleşen durum ile karşılaştırılabilecek ve hedefe ulaşma derecesini ölçebilecek verilere planda yer verilmediği değerlendirilmiştir. Durumun daha net anlaşılabilmesi açısından aşağıdaki tabloda ölçülebilirlik kriterini sağlamayan hedeflere ve bunlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tablo 12: Ölçülebilirlik Kriterine İlişkin Tablo

SIRA NO

AMAÇ/HEDEF

AÇIKLAMA

Amaç 1

Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetişim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.

Hedef 1-1

2019 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol yönetim sistemini uygulamaya geçirmek

Ölçüme esas değer yok.

Hedef 1-2

2019 yılı sonuna kadar karar alma süreçlerini hızlandıracak ve etkin yönetim ilkesini kurumsallaştıracak nitelikte yönetim bilgi sistemini uygulamaya geçirmek.

Örneğin “Karar alma sürecini 3 güne indirecek” veya “2 Bilgisayar Programı oluşturulacak” gibi gösterge

belirlenmesi uygun olabilirdi.

Hedef 1-4

2019 yılı sonuna kadar Dijital Evrak ve Arşiv sistemini uygulamaya geçirmek.

“30 Personele e-imza yetkisi

verilecektir” gibi gösterge belirlenmesi uygun olabilirdi.

Amaç 2

Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir

şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmak

Hedef 2-1

2019 yılı sonuna kadar bireysel performans yönetimini uygulamaya geçirmek

Ölçüme esas değer yok

Hedef 2-2

2019 yılı sonuna kadar yüksekokul ve üniversitelerden mezun olan personel sayısını arttırmak

“İlgili personel sayısını %20 artırmak” gibi gösterge

belirlenmesi uygun olabilirdi

Amaç 3

Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı, kaliteli,

optimal maliyetli hizmet üretmek

Hedef 3-3

2019 yılı sonuna kadar Belediye Vergi Gelirlerinin tahsil ve takibini hızlandıracak nitelikte E-Belediye uygulamalarını başlatmak.

“Online tahsilat kullanan mükellef sayısının 5.000 olması” gibi gösterge

belirlenmesi uygun olabilirdi

Hedef 3-4

2019 yılı sonuna kadar genel ambar sistemini kurmak

“Bu konuda ilgili personellere 30 saatlik eğitim

verilmesi” gibi gösterge belirlenmesi uygun olabilirdi

Hedef 3-5

2019 yılı sonuna kadar Internet üzerinden yoklama sorgulama sistemine geçmek.

“İnternet üzerinden 1.000 yoklama gerçekleştirmek” gibi gösterge belirlenmesi

uygun olabilirdi

Amaç 4

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında

hemşeriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek

Hedef 4-1

2019 yılı sonuna kadar, Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerine ilişkin kararların en kısa sürede halka ve ilgili kuruluşlara duyurulmasına yönelik bir sistem kurmak.

“Bu konuda atılan SMS sayısı veya web sitesinde yapılan ilan sayısı” gibi

gösterge belirlenmesi uygun olabilirdi

Amaç 5

Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal

maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.

Hedef 5-1

Hizmetlerin sunumunda kullanılan Bina, Tesis ve Makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak sürekli kullanıma hazır bulundurmak ve her yıl kaynak kullanımında tasarruf yapmak.

“Bütçede gerçekleşmelerinde bu kalemin her yıl %10

azaltılması” gibi gösterge belirlenmesi uygun olabilirdi

Hedef 5-3

2016 yılı sonuna kadar hizmet binası yapmak

“1 hizmet binası yapmak”

gibi ölçülebilir gösterge belirlenmesi uygun olabilirdi

Hedef 5-4

2019 yılı sonuna kadar kapalı Pazar yeri yapmak.

Sayı verilebilirdi.

Hedef 5-5

2019 yılı sonuna kadar kapalı otopark yapmak.

Sayı verilebilirdi.

Amaç 6

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.

Hedef 6-1

2019 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında Hemşerilerin çevre duyarlılığını ve bilincini

arttırmak.

“Bu konuda dağıtılan broşür sayısı veya yapılan seminer sayısı” gibi ölçülebilir

gösterge belirlenebilirdi.

Amaç 7

Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Fatsa halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak

Hedef 7-1

2019 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunarak daha sağlıklı bir toplum yetiştirmek.

“Sağlık kontrolü yapılan çocuk sayısı” gibi ölçülebilir

gösterge belirlenebilirdi

Hedef 7-2

2019 Yılı sonuna kadar Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin sağlık hizmetleri sunmak.

“Sağlık kontrolü yapılan 60 yaş üstü kişi sayısı” gibi ölçülebilir gösterge

belirlenebilirdi

Amaç 8

Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Fatsa ilçesini, hemşerilerine huzur

ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.

Hedef 8-2

2019 yılı sonuna kadar Ordu Büyükşehir ile birlikte Fatsa ilçesi sınırları dahilinde yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, önleyici ve teşvik edici faaliyetler ile

başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yapmak.

“Aşılanan hayvan sayısı” ve “Yapılacak Barınak sayısı” gibi ölçülebilir gösterge

belirlenebilirdi

Amaç 9

Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yasamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve sosyal

refahı arttırmak

Hedef 9-1

2019 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

“Yardım yapılan aile sayısının her yıl %10

artırılması” gibi ölçülebilir gösterge belirlenebilirdi

Hedef 9-3

2019 yılı sonuna kadar kadın sığınma evi yapmak

Sayı verilebilirdi.

Amaç 10

Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının

gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.

Hedef 10-1

Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek bölgesel etkinliklerle, 2019 yılı sonuna kadar Fatsa ilçesinde Kültür ve Sanat etkinliklerini artırmak.

“Her yıl en az 10 adet Tiyatro gösterisi yapılması”

gibi ölçülebilir gösterge belirlenebilirdi

Amaç 13

Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

Hedef 13-1

2019 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde teklif edilen projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak

“En kısa süre” yerine belirli ve ölçülebilir bir süre belirlenebilirdi.

Kamu idaresi cevabında; Hazırlanacak olan stratejik planda, bulguda belirtilen hususların dikkate alınacağı ve tüm hedeflerin ölçülebilirlik kriterlerini sağlayacak şekilde oluşturulacağı açıklanmıştır.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir