MEHMET BALiOGLU

Stratejik Plandaki Bazı Performans Göstergelerinin İlgililik, Ölçülebilirlik ve İyi Tanımlanma Kriterlerine Uygun Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurumun 2019-2023 Stratejik Planında yer alan bazı performans göstergelerinin, hedef ve amaçlarla ilgili olmadığı ve iyi tanımlanmadığı tespit edilmiştir.
  • Bazı performans göstergelerinin, birbiriyle çelişkili olduğu ve iyi tanımlanmadığı belirlenmiştir.
  • Öğrenci sayısının kurum içindeki kalite kültürünün yaygınlaşması ile ilgili olmadığı, uluslararası öğrenci çeşitliliğini yansıtabilecek göstergenin ülke çeşitliliği ile sağlanmasının mümkün olduğu ve mevcut göstergenin ilgililik kriterini sağlamadığı ifade edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerekmektedir.
  • Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılmalıdır.
  • Stratejik planında yer alan performans göstergelerinin kurumun stratejik amaç ve hedefleriyle ilgili olması ve iyi tanımlanması gerekmektedir.
  • Birbiriyle çelişmeyecek göstergelere yer verilmesi gerekmektedir.
  • Uluslararası öğrenci çeşitliliğini yansıtabilecek göstergenin ülke çeşitliliği ile sağlanması önerilmektedir.

Rapor Metni

Kurumun 2019-2023 Stratejik Planının incelenmesi sonucunda; bazı performans göstergelerinin, hedef ve amaçlarla ilgili olmadığı ve iyi tanımlanmadığı, görülmüştür.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Stratejik Planlama Kılavuzuna göre belirlenen hedefler yeterince açık ve anlaşılabilir olmalıdır. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.

Kurumun 2019 – 2023 Stratejik Planında;

I) Amaç 1 Öğrenci Merkezli Eğitimle Öğrenci Başarısını Arttırmak

Hedef 1.3. Üniversitemize gelen Lisans/Önlisans öğrencilerinin nitelikleri iyileştirilecektir.

PG 1.3.4. Önlisans öğrenci oranı (%) PG1.3.5. Lisans öğrenci oranı (%)

Amaç, hedef ve performans göstergelerine (PG) yer verilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaç ve hedef ile bu hedeflere ilişkin performans göstergelerine bakıldığında; üniversitedeki toplam öğrenci sayısının lisans önlisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluştuğu düşünülürse, yüzde olarak birindeki artış, diğerindeki azalış anlamına geleceğinden birbiriyle çelişkili göstergelere yer verildiği tespit edilmiştir. Gösterge mevcut haliyle iyi tanımlanamamıştır. Dolayısıyla söz konusu göstergelerin, birbiriyle çelişmeyecek göstergeler olması gerekmektedir.

II. Hedef 5. 5. Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Amaç 5. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek

PG5.5.4. Uluslararası değişim programlarından gelen öğrenci sayısı” Amaç, hedef ve performans göstergesine yer verilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaç ve hedef ile bu hedeflere ilişkin performans göstergesine bakıldığında, öğrenci sayısının kurum içindeki kalite kültürünün yaygınlaşması ile ilgili olmadığı, bu bağlamda uluslararası öğrenci çeşitliliğini yansıtabilecek göstergenin ülke çeşitliliği ile sağlanmasının mümkün olduğu, mevcut göstergenin bu yönüyle ilgililik kriterini sağlamadığı görülmektedir.

Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere kurumun stratejik planında yer alan bazı performans göstergelerinin kurumun stratejik amaç ve hedefleriyle ilgili olmadığı ve bu göstergelerin iyi tanımlanmadığı değerlendirilmiştir.