MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Bazı Hedeflerin İyi Tanımlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerin “iyi tanımlanmış” kriterini karşılayıp karşılamadığının denetimi.

Temel Bulgular

  • İdarenin 2015-2019 dönemine ait Stratejik Planında yer alan bazı amaç ve hedeflerin “iyi tanımlanmış” kriterini sağlamadığı tespit edilmiştir.
  • Örneğin, “Hedef 2-3″te kişi başına düşen eğitim gününün “Yıllık” veya “5 Yıllık” olduğu belirtilmemiştir.
  • “Hedef 4-2” çok uzun ve karışık bir cümleyle ifade edilmiştir.
  • “Hedef 9-2″de korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5’inin dahi an itibariyle toplumsal hayatta yer almadığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
  • “Hedef 14-1″de yollarının %70’inden bahsedildiği anlaşılmasına rağmen “%” işaretinin eksikliği dikkat çekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerin “iyi tanımlanmış” kriterini sağlaması gerekmektedir.
  • Amaç ve hedefler açık, anlaşılır ve ölçülebilir olmalıdır.
  • İdare, bir sonraki stratejik planın hazırlanmasında hedeflerin iyi tanımlanması hususuna dikkat etmelidir.

Rapor Metni

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “Geleceğe Bakış” başlıklı 5 inci Bölümünün (D) ‘Amaçlar’ başlığı altında;

“Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder

…” denildikten sonra amaçların özelliklerine yer verilmiştir. Bu özelliklerden birisi de amaçların, ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Yine Kılavuz’un “Geleceğe Bakış” başlıklı 5 inci Bölümünün (E) “Hedefler” başlığı altında;

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler,

Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.” denilmektedir.

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, stratejik amaçların ve hedeflerin yeterince açık ve anlaşılır olması gerekmektedir

İdarenin 2015-2019 dönemine ait Stratejik Planının “iyi tanımlanma” kriteri açısından incelenmesi neticesinde, aşağıdaki tabloda belirtilen hedeflerin iyi tanımlanma kriterini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Tablo 13: İyi Tanımlanma Kriterine İlişkin Tablo

SIRA NO

AMAÇ/HEDEF

AÇIKLAMA

Amaç 2

Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği

gelişmiş personel yapısını oluşturmak

Hedef 2-3

2019 yılı sonuna kadar Belediye hizmetlerinin sunulmasında, personelin görev alanına ilişkin mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişi başına düşen

eğitimi 12 güne çıkarmak.

Kişi başına düşen eğitim gününün “Yıllık” olduğu belirtilmelidir.

5 Yıllık olabileceği sonucunu

çıkarmak mümkündür.

Amaç 4

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşeriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve

şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek

Hedef 4-2

2019 yılı sonuna kadar Hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik hemşerilerin Belediye ile olan iletişimini etkinleştirerek, istek, öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve cevap verme süresini 3 güne düşürerek

vatandaşın memnuniyetini arttırmak.

Çok uzun ve karışık bir cümle ile ifade edilmiştir.

Amaç 9

Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yasamı ile

bütünleşmelerini sağlamak ve sosyal refahı arttırmak

Hedef 9-2

Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5’inin toplumsal hayata adapte olmasını sağlamak

İlgili ifadeden; kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5’inin dahi an itibari ile toplumsal hayatta yer almadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor

ki bu hayatın olağan akışına aykırıdır.

Amaç 13

Fatsa ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı,

konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef 14-1

2019 yılı sonuna kadar, Fatsa Belediyesi sorumluluğunda

olan Yolların 70’ni yapmak ve tamamının bakım ve onarımı yapmak.

Yollarının %70’inden bahsedildiği

anlaşılmasına rağmen “%” işaretinin eksikliğine dikkat çekmek istenmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Bir sonraki stratejik planın hazırlanmasında hedeflerin iyi tanımlanması hususuna dikkat edileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir