MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Bazı Hedeflerin “İlgililik” Kriterine Uygun Olmaması

Rapor Özet

  • Bazı stratejik hedeflerin, stratejik amaçlarla doğrudan ilgili olmadığı bulundu.
  • Toplam 36 adet hedeften 3’ünün amaçlarla bağlantısının uygun olmadığı tespit edildi.
  • Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “İlgililik” kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edildi.
  • Kamu idaresi, yeni hazırlanmakta olan Stratejik Planında yer alan hedeflerin “İlgililik” kriterine uygun olmasını sağlamalıdır.
  • Bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesi uygun olacaktır.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan bazı stratejik hedeflerin, stratejik amaçlarla doğrudan ilgili olmadığı görülmüştür.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Dolayısıyla stratejik amaçlarla varılmak istenen sonuçlara ulaşılabilmesi için stratejik hedef olarak tespit edilen konuların amaçlarla doğrudan bağlantılı/ilgili olması gerekmektedir. Konu ile ilgili yapılan incelemede, stratejik plan içerisinde toplam 36 adet hedefe yer verildiği görülmüştür. Bunların amaçlarla bağlantısı incelendiğinde aşağıdaki tabloda gösterilen hedeflerin söz

konusu kritere uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Tablo1: İlgililik Kriterine Uygun Olmayan Stratejik Hedefler

Amaç

Hedef

Değerlendirme

2.1. Konak halkının sosyal, kültür, sanat, turizm ve spor alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak

2.1.7. Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sistemine geçmek

Hedef, amacın gerçekleşmesine hizmet etmemektedir.

4.1. Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği

artıracak nitelikte planlı kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimi gerçekleştirilecek sistem geliştirmek

4.1.9. Belediyemiz sınırları dahilindeki ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerini mevzuata uygun ruhsatlı hale getirmek, denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak

Hedef, amacın gerçekleşmesine hizmet etmemektedir. Amaç denetimin geliştirilmesine

yönelik sistemlerin

geliştirilmesini öngörürken hedefte işyerlerini ruhsatlı hale ve denetlenebilir olma durumundan bahsetmektedir.

4.1. Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği

artıracak nitelikte planlı kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimi gerçekleştirilecek sistem geliştirmek

4.1.10. Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu artırmak amacıyla etkin denetim çalışmaları yapmak

Hedef, amacın gerçekleşmesine hizmet etmemektedir. Amaç denetimin geliştirilmesine

yönelik sistemlerin

geliştirilmesini öngörürken hedefte bizzat denetim yapılmasından bahsedilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “İlgililik” kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “İlgililik” kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.