MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan Bazı Hedeflerin Amaçla İlgili Olmaması

Rapor Özet

2015-2019 Gaziemir Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan bazı hedefler için hedef- amaç ilgililik bağının kurulamadığı tespit edilmiştir.

Ana Konu

 • Hedef ve amaçların bağlantısının açık bir şekilde gösterilmesi
 • Hedeflerin sonuç odaklı ve kuruluşun hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesi
 • Hedeflere yönelik performans göstergelerinin belirtilmesi

Temel Bulgular

 • 2015-2019 Gaziemir Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan bazı hedefler için hedef- amaç ilgililik bağının kurulamadığı tespit edilmiştir.
 • Hedeflerin stratejik amaçla ilgili olmadığına dair değerlendirme devam etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
 • 2019 yılında yayımlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Hedeflerin stratejik amaçla ilgililiğinin sağlanması
 • Hedeflerin sonuç odaklı ve kuruluşun hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesi
 • Hedeflere yönelik performans göstergelerinin belirtilmesi

Rapor Metni

28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’in 4’üncü bölümünde:

Durum analizi ile amaç ve hedeflerin bağlantısının açık bir şekilde gösterilmesi,

Hedeflerin sonuç odaklı ve kuruluşun hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesi,

Hedeflere yönelik performans göstergelerinin, bu göstergeler cinsinden mevcut durumun ve plan döneminde ulaşılması arzulanan seviyenin belirtilmesi,

gerektiği ifade edilmiştir.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre hedef ve göstergelerin, amaçlar ile ilgili olması gerekmektedir. İlgililik, hedefin amaçla ilgililiği ve performans göstergesinin hedefle ilgililiği açısından değerlendirilmektedir.

2015-2019 Gaziemir Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan bazı hedefler için hedef- amaç ilgililik bağının kurulamadığı tespit edilmiştir. Bu hususa ilişkin tespitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Tablo 1: Hedef-Amaç İlgililiğinin Kurulamaması

Amaç 1: Hizmet alanlarında bilişim sistemi ve teknolojiyi etkin kullanabilen, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışı esas alan çözüm odaklı kurumsal yapı oluşturmak.

Hedef 1.4: Bina tesis ve makinelerin bakım ve onarımları optimum maliyetle gerçekleştirilecek ve taşınır mal yönetiminde daha etkin bir sistem oluşturulacak.

Hedef 1.5: Mali hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek, vergi gelirlerinde tahakkuk oranı artırılacak.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda yer alan amacı sadece bilişim sistemleri ve teknoloji ile ilgili sınırlayıcı olarak değerlendirmenin doğru olmadığı değerlendirilmektedir. Hizmet alanları denildiğinde bina tesis ve makinelerin birbirinden ayrı tutulamayacağı gibi, hizmet alanları için gerekli çözümleri üretmek içinde kaynak gereksinimi yaratacağı düşünülmüştür. Çözüm odaklı kurumsal yapı kapsamında değerlendirilecek bu alanlar için hedef belirlemenin doğru bir yaklaşım olarak ele alındığı değerlendirilmektedir. Nitekim; stratejik amaçlar belediyenin hizmetlerine ilişkin politikalar uygulanması ile elde edilebilecek sonuçların kavramsal ifadesidir ve stratejik hedefler için çerçeve çizmektedir. Stratejik Planlama Kılavuzu’nda amaç sayısı 7 ile sınırlandırılırken, 2019 yılında yayımlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi’nde belediye faaliyet alanının genişliğinden dolayı bu sayı 10’a çıkarılmıştır. Bu amaçlardan bir tanesinin de ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi’ne yönelik olması gerektiğine vurgu yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdarenin açıklamaları değerlendirildiğinde bina tesis ve makinelerin bakım ve onarımlarının optimum maliyetle gerçekleştirilmesinin, etkin bir taşınır mal yönetimi sisteminin oluşturulmasının ve mali hizmetlerde etkili yöntemlerin geliştirilerek vergi gelirlerinin tahakkuk oranlarının artırılmasının; katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışı esas alan çözüm odaklı kurumsal yapı oluştulması amacına yönelik hizmet etmediği düşünülmektedir. Kaldı ki bu etkin yönetim ve yöntemlerin tam olarak ne olduğu da belirtilmemiştir. Dolayısıyla bulguda da belirtildiği üzere bahsi gecen hedeflerin stratejik amaçla ilgili olmadığına dair değerlendirmemiz devam etmektedir.